ایلان ماسک همچنان در مورد آلت کوین هایی مانند baby dogecoin توییت می کند.
Baby Doge CoinBaby Doge Coin
Baby Doge Coin$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۱۶۰.۰۰۰۱۰۴۳۷۲۶۱۵ تومان
:www.cnbc.com