آيا دوج کوین و شیبا اینو ارزش سرمایه گذاری دارند؟
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۸۹۸۶۴۴,۰۱۲.۲ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۲۰۳۰.۵۳۷۱۰۳۹۲۴۹۲۲ تومان