آيا دوج کوین و شیبا اینو ارزش سرمایه گذاری دارند؟
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۰۶۲۹۳,۰۲۳.۱ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۷۳۰.۳۶۳۹۹۹۰۰۲۷۴۲ تومان