آيا دوج کوین و شیبا اینو ارزش سرمایه گذاری دارند؟
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۷۳۲۹۳۳,۷۸۲.۱ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۸۸۰.۴۵۴۱۰۶۸۲۸۶۳۱ تومان