با عقب افتادن شیبا اینو در رتبه بندی ارزهای دیجیتال، دوج کوین به بالاترین حد خود رسید
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۱۴۶۱۱,۹۹۱.۳ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۱۰۵۰.۳۵۸۰۱۹۹۷۱۳۵۸ تومان