با عقب افتادن شیبا اینو در رتبه بندی ارزهای دیجیتال، دوج کوین به بالاترین حد خود رسید
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۸۰۲۴۳,۳۹۵.۵ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۷۹۳۰.۳۹۵۸۴۰۹۲۴۸۶ تومان