با وجود رکود کریپتو توسعه دهندگان به مشارکت در جوامع Web3 ادامه می دهند