توضیحات بررسی و مشخصات دستگاه ماینر فیوژن سیلیکون +FusionSilicon X6
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۰۹۷۶۳,۰۷۱.۵ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۶۴.۲۶۳,۲۳۶,۹۰۵ تومان