ارزهای دیجیتالی که در سال 2022 باید به آنها توجه نمود
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۵۹۲۶۸۱۸,۷۶۱ تومان
متیکمتیک
متیک$۱.۱۵۷,۳۳۷ تومان