آیا شیباریوم Shibarium می تواند به شیبا اینو Shiba Inu در سوزاندن 5 تریلیون توکن در ماه کمک کند؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۸۰۶۱.۰۴ تومان