آیا رمز ارز Shiba می تواند به واسطه دوج کوین افزایش یابد؟
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۲۵۰۶۷۷,۴۲۷.۸ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۸۱۳۱.۰۸ تومان