آیا رمز ارز Shiba می تواند به واسطه دوج کوین افزایش یابد؟
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۹۰۰۷۸۴,۰۱۵.۷ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۲۰۸۰.۵۳۸۵۲۶۰۰۷۹۵۳ تومان