آیا رمز ارز Shiba می تواند به واسطه دوج کوین افزایش یابد؟
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۶۳۹۵۳,۴۵۰.۶ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۸۰۲۰.۴۱۶۸۰۷۴۲۱۴۵۹ تومان