آیا رمزارز شیبا اینو  Shiba Inu می تواند در ژانویه به صرافی رابینهود بپیوندد؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۴۸۵۱.۴۱ تومان