مقایسه سه رمز ارز دوج کوین (Dogecoin)، بیبی دوج (Baby Doge) و شیبا اینو (Shiba Inu)
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۸۹۸۲۷۴,۰۱۰.۵ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۲۰۳۰.۵۳۷۱۰۳۹۲۴۹۲۲ تومان
Baby Doge CoinBaby Doge Coin
Baby Doge Coin$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۶۲۰.۰۰۰۰۶۵۲۷۳۹۷۷ تومان