تجزیه و تحلیل ChatGPT درباره قیمت Polygon و Cardano و Tradecurve
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۲۴۶۱۲۴۱۲,۳۰۲ تومان
متیکمتیک
متیک$۰.۵۲۲۷۳۵۲۶,۱۲۸ تومان