تجزیه و تحلیل ChatGPT درباره قیمت Polygon و Cardano و Tradecurve
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۸۸۱۱۴۲۲,۹۹۴ تومان
متیکمتیک
متیک$۰.۵۷۷۴۲۸۳۴,۲۱۰ تومان