تجزیه و تحلیل ChatGPT درباره قیمت Polygon و Cardano و Tradecurve
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۶۲۲۶۶۵۳۶,۴۰۷ تومان
متیکمتیک
متیک$۱.۰۴۶۰,۵۷۴ تومان