کاردانو با احتکار نهنگ های ADA از اصلاح بازار گسترده تر سرپیچی می کند
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۹۹۰۴۷۱۷,۹۹۷ تومان
:coingape.com