کاردانو ADA و سولانا SOL هر کدام با 20 درصد سود پیشتاز رالی آلتکوین هستند.
سولاناسولانا
سولانا$۱۸۰.۶۵۱۰,۳۶۰,۰۹۴ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۸۲۰۱۲۲۷,۶۴۳ تومان
:coingape.com