کاردانو ADA و سولانا SOL هر کدام با 20 درصد سود پیشتاز رالی آلتکوین هستند.
سولاناسولانا
سولانا$۷۷.۲۴۳,۹۰۴,۰۲۷ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۶۲۵۲۱۹۳۱,۶۰۱ تومان
:coingape.com