کاردانو ADA و سولانا SOL هر کدام با 20 درصد سود پیشتاز رالی آلتکوین هستند.
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۵۱۴۳۲۱۸,۲۶۴ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۲۰.۰۹۱,۰۴۴,۰۹۷ تومان
:coingape.com