آیا هر سکه شیبا می تواند به 1 دلار برسد؟
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۰۱۸۱۲۵,۱۳۹.۶ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۰۲۸۰.۵۱۸۹۴۵۵۵۱۱۰۲ تومان
:www.hitc.com