آیا هر سکه شیبا می تواند به 1 دلار برسد؟
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۸۹۷۳۴۴,۰۰۶.۴ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۲۰۱۰.۵۳۶۲۱۰۹۸۴۰۶۵ تومان
:www.hitc.com