آیا هر سکه شیبا می تواند به 1 دلار برسد؟
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۷۸۶۱۳,۳۷۹.۵ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۷۹۲۰.۳۹۴۴۲۴۲۷۵۰۲۱ تومان
:www.hitc.com