آیا شیبا اینو Shiba Inu می تواند تا سال 2025 به 1 دلار برسد؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۴۸۸۱.۴۴ تومان
:www.fool.com