آیا شیبا اینو Shiba Inu می تواند به 0.01 دلار برسد؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۴۸۵۱.۴۱ تومان
:www.fool.com