آیا شیبا اینو (Shiba Inu) واقعا می تواند دوج کوین (Dogecoin) را بکشد؟
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۸۵۰۷۷۴,۸۸۳.۶ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۹۵۸۰.۵۴۹۹۱۱۰۲۶۹۲۲ تومان