آیا شیبا اینو (Shiba Inu) واقعا می تواند دوج کوین (Dogecoin) را بکشد؟
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۲۴۵۹۷۷,۳۸۱.۹ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۸۰۹۱.۰۷ تومان