آیا METAMORTALS متامورتالز 13 میلیون دلاری می تواند مانند اتریوم و دوج کوین پایدار باشد؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۲۸۲.۲۴۷,۱۰۲,۳۶۸ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۰۰۱۲۹۳,۶۷۸.۴ تومان