آیا METAMORTALS متامورتالز 13 میلیون دلاری می تواند مانند اتریوم و دوج کوین پایدار باشد؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۱۴۵.۸۲۰۴,۴۴۲,۷۱۱ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۶۱۹۱۵۱۰,۵۲۳ تومان