بیت کوین، اتریوم و کاردانو شتاب صعودی می گیرند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۴۳,۸۳۲۲,۲۱۲,۶۴۲,۲۲۸ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۲,۳۵۶.۴۱۱۸,۹۵۰,۲۱۷ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۶۲۰۸۴۵۳۱,۳۴۰ تومان