بیت کوین، اتریوم و کاردانو شتاب صعودی می گیرند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۷,۱۲۴۳,۸۲۲,۸۵۶,۰۳۶ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۱۲۳.۷۱۷۷,۹۰۱,۹۹۷ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۸۱۳۰۹۲۷,۴۱۲ تومان