بهترین کریپتوها برای خرید و سرمایه گذاری
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۱,۹۰۶۶۶۹,۲۹۴,۲۲۵ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۷۴۳.۵۵۳,۲۶۸,۸۶۶ تومان
تترتتر
تتر۳۰,۶۴۵ تومان
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوین۳۰,۶۱۴ تومان
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوین$۲۸۲.۸۲۸,۶۴۱,۰۰۲ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۳۴۶۶۳۱۱۰,۵۹۱ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۷۵۰۲۹۱۴,۵۱۴ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۳۶.۵۷۱,۱۱۷,۳۲۴ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۷۰۳۰۷۲,۱۴۸.۱ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۷.۵۱۲۲۹,۴۵۳ تومان
AvalancheAvalanche
Avalanche$۲۲.۲۸۶۸۰,۷۲۱ تومان
متیکمتیک
متیک$۰.۷۹۶۸۰۹۲۴,۳۴۵ تومان
دسنترالنددسنترالند
دسنترالند$۰.۸۵۸۴۴۶۲۶,۲۲۸ تومان
The SandboxThe Sandbox
The Sandbox$۱.۰۷۳۲,۷۸۳ تومان
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۱۴.۸۵۴۵۳,۷۱۲ تومان