بهترین پروژه‌های پیشِ رو Defi در کاردانو در سال 2022
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۸۹۷۷۳۱۷,۶۴۷ تومان
RevutoRevuto
Revuto$۰.۰۲۹۴۹۲۲۴۱,۳۳۵.۳ تومان
ADAXADAX
ADAX$۰.۰۰۸۹۳۷۴۴۴۰۴.۶۴ تومان