بهترین پروژه‌های پیشِ رو Defi در کاردانو در سال 2022
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۲۷۹۶۹۱۴,۲۴۶ تومان
RevutoRevuto
Revuto$۰.۰۳۰۲۹۹۵۱۱,۰۰۸.۶ تومان
ADAXADAX
ADAX$۰.۰۴۱۲۰۰۲۳۱,۳۷۱.۴ تومان