بهترین پروژه‌های پیشِ رو Defi در کاردانو در سال 2022
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۶۲۰۶۵۲۳۶,۳۹۱ تومان
ADAXADAX
ADAX$۰.۰۴۹۵۷۴۶۲۲,۹۰۶.۷ تومان
RevutoRevuto
Revuto$۰.۰۱۳۹۳۴۴۶۸۱۷.۰۳ تومان