بهترین پروژه‌های پیشِ رو Defi در کاردانو در سال 2022
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۱۴۶۴۵۲۴,۳۴۰ تومان
ADAXADAX
ADAX$۰.۰۴۹۵۷۴۶۲۲,۹۱۰.۱ تومان
RevutoRevuto
Revuto$۰.۰۱۴۳۵۷۲۴۸۴۲.۷۸ تومان