بهترین کوین های جدید برای خرید در ماه فوریه که می توانند 100 برابر در سال جاری رشد کنند
سینتِتیکسسینتِتیکس
سینتِتیکس$۱.۹۱۱۰۹,۷۳۴ تومان