بنیاد بم BEM و توکن آن BEMT چیست؟ نگاهی به مقاله سفید این رمزارز
BEMBEM
BEM$۰.۰۰۲۰۹۱۱۴۱۲۲.۶۴ تومان
:beminfo.io