همه چیز درباره آلت کوین ها با پشتیبانی شبکه لایتنینگ
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۴۳,۶۴۲۲,۲۰۶,۴۹۲,۷۷۸ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۲,۳۴۸.۷۱۱۸,۷۴۹,۷۷۹ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۷۶.۹۵۳,۸۹۰,۵۱۰ تومان
زی کشزی کش
زی کش$۳۳.۶۴۱,۷۰۰,۸۰۲ تومان