همه چیز درباره آلت کوین ها با پشتیبانی شبکه لایتنینگ
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۷۰,۹۸۶۴,۰۳۹,۸۸۳,۲۱۹ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۶۷۸.۴۲۰۹,۳۴۱,۹۳۸ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۸۸.۵۹۵,۰۴۱,۷۴۴ تومان
زی کشزی کش
زی کش$۲۴.۶۷۱,۴۰۳,۹۹۴ تومان