تقریباً 72 درصد از رمزارز شیبا اینو Shiba Inu در اختیار ده کیف پول "نهنگ" می باشد
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۵۱۶۱.۴۴ تومان
:fortune.com