پس از فروپاشی بازار، ایلان ماسک بسیار خوب از رمزنگاری پشتیبانی کرد.
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۶,۴۵۹۱,۳۲۰,۵۶۶,۳۷۸ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۹۶۲۹۳,۴۷۵.۲ تومان