پس از فروپاشی بازار، ایلان ماسک بسیار خوب از رمزنگاری پشتیبانی کرد.
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۷,۸۷۰۳,۹۰۵,۱۷۵,۶۳۸ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۳۹۳۸۴۸,۰۲۰ تومان