50 درصد نهنگ ها شیبا اینو را در 40 روز گذشته فروختند
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۷۱۹۰.۳۶۲۵۶۳۶۶۲۹۵۲ تومان