4 نمونه از DAOهای اجتماعی که می توانند چشم انداز Web3 و زندگی ما را تغییر دهند