معرفی 9 رمز ارز که از دوج کوین الهام گرفته اند
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۵۵۱.۴۵ تومان
Dogelon MarsDogelon Mars
Dogelon Mars$۰.۰۰۰۰۰۰۲۱۰۱۶۵۰.۰۱۱۹۴۷۴۳۸۴۳۴ تومان
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۳۴۰.۰۰۰۰۲۴۶۶۲۷۷۸ تومان
Dogey-InuDogey-Inu
Dogey-Inu$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۸۰.۰۰۰۰۱۵۲۵۸۲۰۳ تومان
Corgi inuCorgi inu
Corgi inu$۰.۰۰۰۰۰۰۰۳۲۶۶۴۰.۰۰۱۸۵۶۸۷۹۸۰۵ تومان
HotDogeHotDoge
HotDoge$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰.۰۰۰۰۰۰۱۳۰۵۸ تومان