معرفی 9 رمز ارز که از دوج کوین الهام گرفته اند
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۲۴۶۰.۵۵۹۹۰۱۸۵۹۸۹۹ تومان
Dogelon MarsDogelon Mars
Dogelon Mars$۰.۰۰۰۰۰۰۳۶۸۵۱۸۰.۰۱۶۵۵۹۷۰۴۱۴۲ تومان
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵۸۰.۰۰۰۰۲۵۰۷۹۷۸۴ تومان
Dogey-InuDogey-Inu
Dogey-Inu$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۲۸۰.۰۰۰۰۳۲۶۹۶۱۱۲ تومان
Corgi inuCorgi inu
Corgi inu$۰.۰۰۰۰۰۰۰۳۲۶۶۴۰.۰۰۱۴۶۷۷۸۷۷۲۶ تومان
HotDogeHotDoge
HotDoge$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰.۰۰۰۰۰۰۱۵۲۳۷۸ تومان