معرفی 9 رمز ارز که از دوج کوین الهام گرفته اند
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۲۹۶۰.۳۹۶۶۴۰۷۹۵۲۴ تومان
Dogelon MarsDogelon Mars
Dogelon Mars$۰.۰۰۰۰۰۰۳۲۳۹۵۵۰.۰۰۹۹۱۴۶۴۲۶۵۶ تومان
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۱۵۰.۰۰۰۰۱۵۷۵۴۲۶ تومان
Dogey-InuDogey-Inu
Dogey-Inu$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۴۵۰.۰۰۰۰۶۸۷۰۸۲۲۴ تومان
Corgi inuCorgi inu
Corgi inu$۰.۰۰۰۰۰۰۰۳۲۶۶۴۰.۰۰۰۹۹۹۶۸۱۷۴۷ تومان
HotDogeHotDoge
HotDoge$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰.۰۰۰۰۰۰۰۹۱۱۴۲ تومان