معرفی 9 رمز ارز که از دوج کوین الهام گرفته اند
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۸۲۵۰.۴۲۰۱۹۸۰۲۷۸۷۱ تومان
Dogelon MarsDogelon Mars
Dogelon Mars$۰.۰۰۰۰۰۰۱۶۰۳۴۸۰.۰۰۸۱۶۷۰۱۹۸۰۳ تومان
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۶۰.۰۰۰۰۱۳۰۳۲۰۴۷ تومان
Dogey-InuDogey-Inu
Dogey-Inu$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۸۰.۰۰۰۰۱۳۶۷۰۶۴۶ تومان
Corgi inuCorgi inu
Corgi inu$۰.۰۰۰۰۰۰۰۳۲۶۶۴۰.۰۰۱۶۶۳۶۷۸۶۵۷ تومان
HotDogeHotDoge
HotDoge$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰.۰۰۰۰۰۰۱۱۶۹۹۳ تومان