بررسی 4 رمز ارز شبیه سازی شده از دوج کوین همانند شیبا که هیچ ابتکار و جذابیتی ارائه نمی دهند.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۵۸۸۷۳,۴۵۰.۱ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۸۰۱۰.۴۱۹۴۳۵۴۱۱۶۵۹ تومان
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۹۸۰.۰۰۰۰۱۵۵۸۹۵۴ تومان
آکیتاآکیتا
آکیتا$۰.۰۰۰۰۰۰۲۰۳۴۶۱۰.۰۱۰۶۵۴۰۲۶۰۰۴ تومان
سانشوسانشو
سانشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰.۰۰۰۰۰۱۰۵۰۰۵۵ تومان
HOKK FinanceHOKK Finance
HOKK Finance$۰.۰۰۰۵۵۲۱۶۲۸.۹۱ تومان
HOKK FinanceHOKK Finance
HOKK Finance$۰.۰۰۰۵۵۲۱۶۲۸.۹۱ تومان