بررسی 4 رمز ارز شبیه سازی شده از دوج کوین همانند شیبا که هیچ ابتکار و جذابیتی ارائه نمی دهند.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۵۵۰۲۵۸,۸۱۲.۴ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۴۸۷۱.۴۱ تومان
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۳۲۰.۰۰۰۰۲۴۵۵۶۵۸۱ تومان
آکیتاآکیتا
آکیتا$۰.۰۰۰۰۰۰۱۰۸۴۴۸۰.۰۰۶۱۶۴۷۲۵۴۱ تومان
سانشوسانشو
سانشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰.۰۰۰۰۰۰۱۶۸۶۵۹ تومان
HOKK FinanceHOKK Finance
HOKK Finance$۰.۰۰۰۵۵۲۱۶۳۱.۳۹ تومان
HOKK FinanceHOKK Finance
HOKK Finance$۰.۰۰۰۵۵۲۱۶۳۱.۳۹ تومان