بررسی 4 رمز ارز شبیه سازی شده از دوج کوین همانند شیبا که هیچ ابتکار و جذابیتی ارائه نمی دهند.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۱۴۶۱۱,۹۹۱.۳ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۱۰۵۰.۳۵۸۰۱۹۹۷۱۳۵۸ تومان
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۸۹۰.۰۰۰۰۱۲۶۱۰۳۰۶ تومان
آکیتاآکیتا
آکیتا$۰.۰۰۰۰۰۰۱۲۵۶۳۰.۰۰۴۰۷۰۴۱۱۶۷۴ تومان
Hokkaido InuHokkaido Inu
Hokkaido Inu$۰.۰۰۰۴۱۶۵۵۱۳.۵ تومان
Hokkaido InuHokkaido Inu
Hokkaido Inu$۰.۰۰۰۴۱۶۵۵۱۳.۵ تومان
سانشوسانشو
سانشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۰.۰۰۰۰۰۱۰۹۶۰۲۷ تومان