بررسی 4 رمز ارز شبیه سازی شده از دوج کوین همانند شیبا که هیچ ابتکار و جذابیتی ارائه نمی دهند.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۰۱۷۶۷۵,۱۴۱.۳ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۰۳۳۰.۵۲۱۸۷۲۶۷۹۲۳۳ تومان
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹۱۰.۰۰۰۰۱۹۷۴۶۳۸۹ تومان
آکیتاآکیتا
آکیتا$۰.۰۰۰۰۰۰۱۰۸۴۴۸۰.۰۰۵۴۷۸۸۰۴۲۹ تومان
سانشوسانشو
سانشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰.۰۰۰۰۰۰۱۴۹۸۹۳ تومان
HOKK FinanceHOKK Finance
HOKK Finance$۰.۰۰۰۵۵۲۱۶۲۷.۹ تومان
HOKK FinanceHOKK Finance
HOKK Finance$۰.۰۰۰۵۵۲۱۶۲۷.۹ تومان