بررسی 4 رمز ارز شبیه سازی شده از دوج کوین همانند شیبا که هیچ ابتکار و جذابیتی ارائه نمی دهند.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۹۰۰۸۶۴,۰۲۲ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۲۰۹۰.۵۳۹۷۷۰۶۹۷۹۰۷ تومان
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲۰.۰۰۰۰۲۱۹۸۶۷۴۹ تومان
آکیتاآکیتا
آکیتا$۰.۰۰۰۰۰۰۱۹۰۰۰۲۰.۰۰۸۴۸۲۸۳۸۰۶ تومان
سانشوسانشو
سانشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۰.۰۰۰۰۰۱۱۷۴۱۰۲ تومان
HOKK FinanceHOKK Finance
HOKK Finance$۰.۰۰۰۴۶۲۳۳۲۰.۶۴ تومان
HOKK FinanceHOKK Finance
HOKK Finance$۰.۰۰۰۴۶۲۳۳۲۰.۶۴ تومان