4 ارز دیجیتال قابل توجه در سال 2022
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۸۹۷۷۳۱۷,۶۴۷ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۲۳.۳۸۱,۰۵۸,۵۳۲ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۴۱۵۰.۶۴۰۶۴۲۵۴۴۰۹۸ تومان
AvalancheAvalanche
Avalanche$۲۰.۲۹۱۴,۵۵۷ تومان
:fortune.com