4 ارز دیجیتال قابل توجه در سال 2022
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۸۰۶۱۱۹,۶۴۱ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۲۰.۷۱۱,۰۶۸,۶۹۹ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۸۸۰.۴۵۴۱۰۶۸۲۸۶۳۱ تومان
AvalancheAvalanche
Avalanche$۱۴.۷۸۷۶۲,۶۹۳ تومان
:fortune.com