4 ارز دیجیتال قابل توجه در سال 2022
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۲۹۱۱۲۱۴,۲۸۵ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۳۳.۳۵۱,۱۱۰,۱۸۶ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۱۱۷۰.۳۷۱۸۳۷۵۴۹۹۳۳ تومان
AvalancheAvalanche
Avalanche$۱۷.۰۴۵۶۷,۲۴۴ تومان
:fortune.com