3 نکته ای که باید قبل از خرید توکن های شیبا اینو بدانید.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۷۳۳۳۳۳,۷۸۴ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۸۸۰.۴۵۴۰۸۱۰۵۳۴۶۸ تومان
:voi.id