3 نکته ای که باید قبل از خرید توکن های شیبا اینو بدانید.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۵۵۲۰۲۸,۹۲۶.۳ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۴۹۴۱.۴۳ تومان
:voi.id