234 میلیون توکن شیبا اینو Shiba Inu سوختند
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۰۸۹۰.۶۳۹۲۶۴۵۸۱۵۷۲ تومان
:u.today