234 میلیون توکن شیبا اینو Shiba Inu سوختند
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۸۱۳۱.۰۷ تومان
:u.today