234 میلیون توکن شیبا اینو Shiba Inu سوختند
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۷۹۵۰.۳۹۶۵۶۲۱۳۰۵۶۱ تومان
:u.today