2 میم کوینی که می توانند در سال 2022 از شیبا اینو پیشی بگیرند
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۷۱۹۰.۳۶۲۵۶۳۶۶۲۹۵۲ تومان
SamoyedcoinSamoyedcoin
Samoyedcoin$۰.۰۰۳۰۲۹۴۶۱۵۲.۷۶ تومان
مونا کوینمونا کوین
مونا کوین$۰.۳۶۳۰۳۵۱۸,۳۰۶ تومان
:www.fool.com