2 میم کوینی که می توانند در سال 2022 از شیبا اینو پیشی بگیرند
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۹۲۹۰.۳۴۱۵۴۶۶۲۹۰۱۹ تومان
SamoyedcoinSamoyedcoin
Samoyedcoin$۰.۰۰۳۳۴۳۳۳۱۲۲.۹۲ تومان
مونا کوینمونا کوین
مونا کوین$۰.۴۱۸۷۴۸۱۵,۳۹۵ تومان
:www.fool.com