2 میم کوینی که می توانند در سال 2022 از شیبا اینو پیشی بگیرند
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۰۶۷۰.۵۵۷۱۸۵۹۷۵۸۳۳ تومان
SamoyedcoinSamoyedcoin
Samoyedcoin$۰.۰۰۳۴۴۶۸۶۱۷۹.۹۹ تومان
مونا کوینمونا کوین
مونا کوین$۰.۵۱۸۹۶۷۲۷,۱۰۰ تومان
:www.fool.com