2 میم کوینی که می توانند در سال 2022 از شیبا اینو پیشی بگیرند
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۰۹۳۱.۲۳ تومان
SamoyedcoinSamoyedcoin
Samoyedcoin$۰.۰۱۰۹۳۸۰۶۶۴۱.۸ تومان
مونا کوینمونا کوین
مونا کوین$۰.۳۶۳۰۳۵۲۱,۳۰۱ تومان
:www.fool.com