17 نمونه از بهترین ارزهای دیجیتال برای استخراج در سال 2022
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۲۴۷۸۱۷,۳۹۷.۵ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۸۷۹۶۹۲۳,۰۰۰ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۷۴.۵۶۴,۴۲۰,۲۰۴ تومان
اتریوم کلاسیکاتریوم کلاسیک
اتریوم کلاسیک$۲۳.۳۳۱,۳۸۳,۰۹۲ تومان
مونرومونرو
مونرو$۱۶۶.۹۹,۸۹۴,۴۷۵ تومان
بیت تورنتبیت تورنت
بیت تورنت$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸۱۵۷.۱۴ تومان
وی چینوی چین
وی چین$۰.۰۲۵۹۶۱۲۵۱,۵۳۹.۱ تومان
بیت کوین گلدبیت کوین گلد
بیت کوین گلد$۲۶.۹۲۱,۵۹۵,۹۲۱ تومان
زی کشزی کش
زی کش$۲۰.۲۵۱,۲۰۰,۴۹۸ تومان
دشدش
دش$۲۴.۲۶۱,۴۳۸,۲۲۶ تومان
ریون کوینریون کوین
ریون کوین$۰.۰۲۰۰۵۱۷۱,۱۸۸.۷ تومان
دیجی بایتدیجی بایت
دیجی بایت$۰.۰۰۸۱۲۲۸۴۴۸۱.۵۵ تومان
ایترنیتیایترنیتی
ایترنیتی$۰.۰۳۳۸۵۱۰۲۲,۰۰۶.۸ تومان
گرینگرین
گرین$۰.۰۳۱۴۳۳۲۱۱,۸۶۳.۵ تومان
ورت کوینورت کوین
ورت کوین$۰.۰۵۹۵۷۳,۵۳۱.۵ تومان
مونا کوینمونا کوین
مونا کوین$۰.۳۶۳۰۳۵۲۱,۵۲۲ تومان
:moneymint.com