17 نمونه از بهترین ارزهای دیجیتال برای استخراج در سال 2022
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۲۷۲۸۲۱۳,۹۳۵ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۵۹۵۴۶۱,۹۴۱.۹ تومان
اتریوم کلاسیکاتریوم کلاسیک
اتریوم کلاسیک$۲۷.۰۷۸۸۲,۸۰۶ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۵۱.۷۹۱,۶۸۸,۹۷۳ تومان
مونرومونرو
مونرو$۱۴۰.۶۶۴,۵۸۷,۱۹۸ تومان
بیت تورنتبیت تورنت
بیت تورنت$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸۸۶.۴۴ تومان
وی چینوی چین
وی چین$۰.۰۲۲۰۵۵۰۵۷۱۹.۲۶ تومان
زی کشزی کش
زی کش$۵۳.۶۸۱,۷۵۰,۶۱۰ تومان
دشدش
دش$۴۰.۴۱۱,۳۱۷,۸۴۹ تومان
ریون کوینریون کوین
ریون کوین$۰.۰۳۴۸۵۰۱۶۱,۱۳۶.۵ تومان
بیت کوین گلدبیت کوین گلد
بیت کوین گلد$۲۰.۳۲۶۶۲,۶۷۵ تومان
دیجی بایتدیجی بایت
دیجی بایت$۰.۰۰۹۰۹۹۵۳۲۹۶.۷۵ تومان
ایترنیتیایترنیتی
ایترنیتی$۰.۰۷۵۵۱۸۲,۴۶۲.۸ تومان
ورت کوینورت کوین
ورت کوین$۰.۱۷۹۲۲۲۵,۸۴۴.۸ تومان
گرینگرین
گرین$۰.۰۶۷۱۳۱۲,۱۸۹.۳ تومان
مونا کوینمونا کوین
مونا کوین$۰.۴۳۱۶۰۴۱۴,۰۷۵ تومان
:moneymint.com