17 نمونه از بهترین ارزهای دیجیتال برای استخراج در سال 2022
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۹۹۰۶۳۲۱,۵۶۹ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۷۸۰۴۷۴,۲۱۸.۴ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۹۳.۰۳۵,۰۲۸,۱۸۷ تومان
اتریوم کلاسیکاتریوم کلاسیک
اتریوم کلاسیک$۲۰.۸۵۱,۱۲۶,۹۲۳ تومان
مونرومونرو
مونرو$۱۵۷.۲۸,۴۹۶,۵۱۷ تومان
بیت تورنتبیت تورنت
بیت تورنت$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸۱۴۳.۲۶ تومان
وی چینوی چین
وی چین$۰.۰۲۳۵۶۵۵۳۱,۲۷۳.۷ تومان
دشدش
دش$۶۰.۰۸۳,۲۴۷,۲۶۹ تومان
زی کشزی کش
زی کش$۳۸.۵۳۲,۰۸۲,۵۱۱ تومان
ریون کوینریون کوین
ریون کوین$۰.۰۲۶۰۷۵۵۹۱,۴۰۹.۴ تومان
بیت کوین گلدبیت کوین گلد
بیت کوین گلد$۱۶.۱۸۷۰,۱۹۰ تومان
دیجی بایتدیجی بایت
دیجی بایت$۰.۰۰۹۷۱۰۰۲۵۲۴.۸۲ تومان
ایترنیتیایترنیتی
ایترنیتی$۰.۰۷۶۴۸۳۴,۱۳۳.۸ تومان
گرینگرین
گرین$۰.۰۶۷۹۴۳۳,۶۷۲.۳ تومان
ورت کوینورت کوین
ورت کوین$۰.۱۳۳۶۳۵۷,۲۲۲.۸ تومان
مونا کوینمونا کوین
مونا کوین$۰.۵۱۸۹۶۷۲۸,۰۵۰ تومان
:moneymint.com