17 نمونه از بهترین ارزهای دیجیتال برای استخراج در سال 2022
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۵۸۶۹۸۳۳,۷۰۴ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۸۴۰۸۴۴,۸۲۸.۱ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۶۸.۷۸۳,۹۴۹,۳۵۵ تومان
اتریوم کلاسیکاتریوم کلاسیک
اتریوم کلاسیک$۲۵.۸۲۱,۴۸۲,۵۸۷ تومان
وی چینوی چین
وی چین$۰.۰۴۵۱۶۶۷۹۲,۵۹۳.۵ تومان
بیت تورنتبیت تورنت
بیت تورنت$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸۱۵۲.۲ تومان
مونرومونرو
مونرو$۱۲۲.۶۸۷,۰۴۴,۳۰۰ تومان
بیت کوین گلدبیت کوین گلد
بیت کوین گلد$۲۴.۶۸۱,۴۱۷,۱۲۸ تومان
زی کشزی کش
زی کش$۲۶.۷۸۱,۵۳۷,۷۱۱ تومان
دشدش
دش$۲۹.۵۸۱,۶۹۸,۴۸۷ تومان
ریون کوینریون کوین
ریون کوین$۰.۰۲۲۳۴۰۹۱۱,۲۸۲.۸ تومان
دیجی بایتدیجی بایت
دیجی بایت$۰.۰۰۹۹۴۲۲۷۵۷۰.۸۹ تومان
ایترنیتیایترنیتی
ایترنیتی$۰.۰۲۶۵۷۲۴۸۱,۵۲۵.۸ تومان
گرینگرین
گرین$۰.۰۷۰۰۸۴۴,۰۲۴.۲ تومان
ورت کوینورت کوین
ورت کوین$۰.۰۵۳۳۶۵۳,۰۶۴.۲ تومان
مونا کوینمونا کوین
مونا کوین$۰.۳۶۳۰۳۵۲۰,۸۴۶ تومان
:moneymint.com