17 نمونه از بهترین ارزهای دیجیتال برای استخراج در سال 2022
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۰۷۳۳۳,۰۲۴.۶ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۲۴۴۶۷۸۱۲,۱۸۵ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۶۴.۳۵۳,۲۰۴,۶۹۷ تومان
مونرومونرو
مونرو$۱۴۴.۱۷۷,۱۷۹,۸۱۷ تومان
بیت تورنتبیت تورنت
بیت تورنت$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸۱۳۲ تومان
اتریوم کلاسیکاتریوم کلاسیک
اتریوم کلاسیک$۱۵.۱۴۷۵۳,۹۸۸ تومان
وی چینوی چین
وی چین$۰.۰۱۶۵۱۰۴۷۸۲۲.۲۴ تومان
دشدش
دش$۲۶.۶۵۱,۳۲۷,۱۹۸ تومان
بیت کوین گلدبیت کوین گلد
بیت کوین گلد$۱۲.۹۲۶۴۳,۴۲۹ تومان
زی کشزی کش
زی کش$۲۶.۱۲۱,۳۰۰,۸۰۳ تومان
ریون کوینریون کوین
ریون کوین$۰.۰۱۴۶۳۰۱۵۷۲۸.۶ تومان
دیجی بایتدیجی بایت
دیجی بایت$۰.۰۰۶۳۵۹۲۸۳۱۶.۷ تومان
ایترنیتیایترنیتی
ایترنیتی$۰.۰۲۱۶۴۷۹۱۱,۰۷۸.۱ تومان
گرینگرین
گرین$۰.۰۲۶۸۱۹۶۹۱,۳۳۵.۶ تومان
ورت کوینورت کوین
ورت کوین$۰.۰۴۲۹۹۷۲۷۲,۱۴۱.۳ تومان
مونا کوینمونا کوین
مونا کوین$۰.۳۶۳۰۳۵۱۸,۰۸۰ تومان
:moneymint.com