11 نمونه از بزرگترین هک و دزدی DeFi
CompoundCompound
Compound$۳۴.۳۳۱,۷۸۶,۲۹۰ تومان
CompoundCompound
Compound$۳۴.۳۳۱,۷۸۶,۲۹۰ تومان
Vulcan Forged PYRVulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR$۳.۳۵۱۷۴,۳۱۰ تومان
Badger DAOBadger DAO
Badger DAO$۲.۲۷۱۱۸,۱۱۵ تومان
bZx ProtocolbZx Protocol
bZx Protocol$۰.۰۳۲۰۸۲۲۸۱,۶۶۹.۳ تومان
Cream FinanceCream Finance
Cream Finance$۲۲.۵۳۱,۱۷۲,۳۰۲ تومان
Pancake BunnyPancake Bunny
Pancake Bunny$۰.۱۴۷۳۵۴۷,۶۶۷.۳ تومان
Vee FinanceVee Finance
Vee Finance$۰.۰۰۰۱۴۲۰۷۷.۳۹ تومان
Grim FinanceGrim Finance
Grim Finance$۰.۰۰۰۵۸۴۴۵۳۰.۴۱ تومان
wormhole.financewormhole.finance
wormhole.finance$۰.۰۰۰۰۰۴۷۲۰.۲۴۵۵۹۵۴۱۲۷۷۷ تومان
:decrypt.co