11 نمونه از بزرگترین هک و دزدی DeFi
CompoundCompound
Compound$۶۱.۸۷۲,۰۰۵,۳۹۴ تومان
CompoundCompound
Compound$۶۱.۸۷۲,۰۰۵,۳۹۴ تومان
Vulcan Forged PYRVulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR$۳.۴۱۱۰,۲۰۴ تومان
Badger DAOBadger DAO
Badger DAO$۳.۴۷۱۱۲,۴۷۳ تومان
bZx ProtocolbZx Protocol
bZx Protocol$۰.۰۵۹۶۰۵۱,۹۳۲ تومان
Cream FinanceCream Finance
Cream Finance$۱۴.۴۸۴۶۹,۳۴۱ تومان
Pancake BunnyPancake Bunny
Pancake Bunny$۰.۰۸۳۲۲۹۲,۶۹۷.۷ تومان
Vee FinanceVee Finance
Vee Finance$۰.۰۰۰۱۷۸۳۲۵.۷۸ تومان
wormhole.financewormhole.finance
wormhole.finance$۰.۰۰۰۰۰۴۷۲۰.۱۵۲۹۸۹۴۵۲۸۰۳ تومان
Grim FinanceGrim Finance
Grim Finance$۰.۰۰۰۳۹۹۲۶۱۲.۹۴ تومان
:decrypt.co