11 نمونه از بزرگترین هک و دزدی DeFi
CompoundCompound
Compound$۵۶.۷۸۲,۵۳۶,۵۸۸ تومان
CompoundCompound
Compound$۵۶.۷۸۲,۵۳۶,۵۸۸ تومان
Vulcan Forged PYRVulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR$۴.۰۳۱۸۰,۰۳۶ تومان
Badger DAOBadger DAO
Badger DAO۱۳۴,۰۲۲ تومان
bZx ProtocolbZx Protocol
bZx Protocol$۰.۰۳۹۱۰۰۵۱,۷۴۶.۸ تومان
Cream FinanceCream Finance
Cream Finance$۱۳.۱۷۵۸۸,۳۵۶ تومان
Pancake BunnyPancake Bunny
Pancake Bunny$۰.۰۹۱۰۹۴۴,۰۶۹.۵ تومان
Vee FinanceVee Finance
Vee Finance$۰.۰۰۰۱۳۴۴۸۶.۰۱ تومان
Grim FinanceGrim Finance
Grim Finance$۰.۰۰۰۸۳۳۵۳۷.۲۴ تومان
wormhole.financewormhole.finance
wormhole.finance$۰.۰۰۰۰۰۴۷۲۰.۲۱۰۸۶۱۱۳۵۴۳۴ تومان
:decrypt.co