11 نمونه از بزرگترین هک و دزدی DeFi
CompoundCompound
Compound$۶۰.۴۷۳,۴۴۶,۵۴۶ تومان
CompoundCompound
Compound$۶۰.۴۷۳,۴۴۶,۵۴۶ تومان
Vulcan Forged (PYR)Vulcan Forged (PYR)
Vulcan Forged (PYR)$۴.۹۲۷۹,۲۸۰ تومان
Badger DAOBadger DAO
Badger DAO$۴.۵۸۲۶۱,۰۴۲ تومان
Cream FinanceCream Finance
Cream Finance$۷۸.۴۴۴,۴۷۰,۷۶۴ تومان
bZx ProtocolbZx Protocol
bZx Protocol$۰.۰۲۰۱۱۳۱۹۱,۱۴۶.۴ تومان
Pancake BunnyPancake Bunny
Pancake Bunny$۰.۰۸۳۹۷۵۴,۷۸۶.۲ تومان
Vee FinanceVee Finance
Vee Finance$۰.۰۰۰۰۸۸۱۷۵.۰۳ تومان
Grim FinanceGrim Finance
Grim Finance$۰.۰۰۰۳۲۴۱۹۱۸.۴۸ تومان
wormhole.financewormhole.finance
wormhole.finance$۰.۰۰۰۰۰۴۷۲۰.۲۶۹۰۲۰۹۸۰۲۱۷ تومان
:decrypt.co