11 نمونه از بزرگترین هک و دزدی DeFi
CompoundCompound
Compound$۵۵.۵۵۲,۸۰۸,۵۴۹ تومان
CompoundCompound
Compound$۵۵.۵۵۲,۸۰۸,۵۴۹ تومان
Vulcan Forged PYRVulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR$۷.۱۵۳۶۱,۴۹۶ تومان
Badger DAOBadger DAO
Badger DAO$۴.۳۵۲۱۹,۹۳۱ تومان
bZx ProtocolbZx Protocol
bZx Protocol$۰.۰۱۷۷۵۷۵۲۸۹۷.۸ تومان
Cream FinanceCream Finance
Cream Finance$۱۸.۳۲۹۲۶,۲۴۰ تومان
Pancake BunnyPancake Bunny
Pancake Bunny$۰.۰۸۳۹۷۵۴,۲۴۵.۷ تومان
Vee FinanceVee Finance
Vee Finance$۰.۰۰۰۰۸۸۱۷۴.۴۶ تومان
Grim FinanceGrim Finance
Grim Finance$۰.۰۰۰۳۲۴۱۹۱۶.۳۹ تومان
wormhole.financewormhole.finance
wormhole.finance$۰.۰۰۰۰۰۴۷۲۰.۲۳۸۶۳۸۱۴۴۶۹ تومان
:decrypt.co