10 ارز دیجیتال غیرقابل توقفی که شیبا اینو را در ماه دسامبر پشت سر گذاشتند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۵,۸۰۰۱,۳۴۷,۸۹۱,۹۶۰ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۸۰۹.۶۹۴,۵۴۲,۶۰۵ تومان
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوین$۲۷۹.۶۸۱۴,۶۱۱,۵۶۷ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۵۰۷۷۴۴۲۶,۵۲۷ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۵۵۷۴۹۱۸,۵۸۶ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۲۰.۱۹۱,۰۵۴,۸۰۴ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۵.۰۳۲۶۲,۷۸۷ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۸۰۹۰.۴۲۲۶۵۲۹۴۳۹۴۲ تومان