10 ارز دیجیتال غیرقابل توقفی که شیبا اینو را در ماه دسامبر پشت سر گذاشتند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۱۸,۶۵۲۶۰۷,۶۶۱,۲۸۲ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۲۷۵.۸۴۱,۵۶۵,۲۹۲ تومان
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوین$۲۶۸.۷۹۸,۷۵۶,۹۱۵ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۴۲۰۹۴۸۱۳,۷۱۴ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۲۸۰۷۹۱۳,۹۴۶ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۳۲.۰۳۱,۰۴۳,۵۰۶ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۶.۲۴۲۰۳,۲۹۳ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۰۹۰.۳۵۵۱۱۱۳۲۲۵۱۳ تومان