10 ارز دیجیتال غیرقابل توقفی که شیبا اینو را در ماه دسامبر پشت سر گذاشتند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۶,۸۳۳۳,۸۷۸,۲۴۳,۸۱۴ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۰۹۵.۵۱۷۹,۶۳۰,۱۲۴ تومان
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوین$۵۷۹.۶۶۳۳,۶۳۷,۰۱۸ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۱۷۲.۳۱۹,۹۹۸,۹۵۵ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۵۲۲۸۹۱۳۰,۳۴۳ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۸۲۴۱۸۲۷,۹۹۴ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۴۸۳۱.۴۴ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۷.۱۸۴۱۶,۶۴۷ تومان