10 ارز دیجیتال غیرقابل توقفی که شیبا اینو را در ماه دسامبر پشت سر گذاشتند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۷,۲۰۹۳,۸۵۷,۷۳۰,۷۸۷ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۵۲۴.۱۲۰۲,۲۷۸,۷۴۱ تومان
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوین$۵۹۵.۲۳۳۴,۱۶۵,۶۱۹ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۱۷۳.۸۵۹,۹۷۸,۸۲۰ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۵۹۶۳۳۵۳۴,۲۲۹ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۳۸۰۹۵۲۵,۱۴۶ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۸۱۱۱.۰۴ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۶.۳۶۳۶۵,۰۵۸ تومان