10 ارز دیجیتال غیرقابل توقفی که شیبا اینو را در ماه دسامبر پشت سر گذاشتند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۳,۷۱۷۱,۰۵۹,۲۲۴,۹۵۳ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۶۴۲.۹۷۳,۳۷۳,۱۱۱ تومان
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوین$۳۱۸.۵۱۱۴,۲۲۴,۹۷۵ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۴۱۸۷۲۶۱۸,۷۰۱ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۹۵۳۴۲۱۷,۶۵۶ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۲۶.۱۱,۱۶۵,۶۵۲ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۶.۶۲۲۹۵,۶۵۶ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۲۰۸۰.۵۳۹۵۰۴۸۸۸۱۴۷ تومان