10 ارز دیجیتال غیرقابل توقفی که شیبا اینو را در ماه دسامبر پشت سر گذاشتند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۴۱,۷۶۵۲,۱۱۷,۷۸۲,۴۷۷ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۲,۲۲۴.۷۱۱۲,۸۰۶,۵۸۸ تومان
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوین$۲۳۱.۱۹۱۱,۷۲۲,۹۷۷ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۶۱۹۱۴۸۳۱,۳۹۵ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۶۰.۴۶۳,۰۶۵,۷۵۲ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۰۰۲۲۲۰,۲۹۴ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۵.۵۴۲۸۰,۹۱۷ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۸۹۰.۴۵۱۲۹۳۲۸۴۸۵۷ تومان