10 مورد از بهترین آلت کوین ها برای سرمایه گذاری در سال 2022 قبل از افزایش قیمت آن ها
ریپلریپل
ریپل$۰.۴۷۹۵۲۱۲۴,۷۱۹ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۷۹۶۶۳۱۹,۵۷۲ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۷۳۰۹۶۳,۷۶۸.۱ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۸۷۷۰.۴۵۲۰۹۴۴۸۱۰۴۵ تومان
The SandboxThe Sandbox
The Sandbox$۰.۵۴۵۲۶۷۲۸,۱۰۹ تومان
دسنترالنددسنترالند
دسنترالند$۰.۴۸۰۳۱۷۲۴,۷۶۰ تومان
Smooth Love PotionSmooth Love Potion
Smooth Love Potion$۰.۰۰۲۲۲۵۸۵۱۱۴.۷۴ تومان
:worldfin.news