10 مورد از بهترین آلت کوین ها برای سرمایه گذاری در سال 2022 قبل از افزایش قیمت آن ها
ریپلریپل
ریپل$۰.۴۹۴۲۳۹۱۶,۴۱۳ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۲۹۷۷۹۱۴,۲۷۳ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۳۵۹۵۲,۱۱۱.۹ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۱۱۹۰.۳۷۱۶۰۸۹۴۳۸۵۴ تومان
The SandboxThe Sandbox
The Sandbox$۰.۸۴۵۰۰۱۲۸,۰۶۲ تومان
دسنترالنددسنترالند
دسنترالند$۰.۶۹۶۲۰۳۲۳,۱۲۰ تومان
Smooth Love PotionSmooth Love Potion
Smooth Love Potion$۰.۰۰۳۴۸۲۸۵۱۱۵.۶۶ تومان
:worldfin.news