10 مورد از بهترین آلت کوین ها برای سرمایه گذاری در سال 2022 قبل از افزایش قیمت آن ها
ریپلریپل
ریپل$۰.۳۹۷۳۱۹۱۷,۹۸۹ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۸۹۷۷۳۱۷,۶۴۷ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۹۱۴۶۲۴,۱۴۱ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۴۱۵۰.۶۴۰۶۴۲۵۴۴۰۹۸ تومان
دسنترالنددسنترالند
دسنترالند$۰.۷۳۲۹۲۳۳۳,۱۸۳ تومان
The SandboxThe Sandbox
The Sandbox$۰.۷۲۴۲۰۷۳۲,۷۸۹ تومان
Smooth Love PotionSmooth Love Potion
Smooth Love Potion$۰.۰۰۳۲۷۲۹۷۱۴۸.۱۸ تومان
:worldfin.news