10 مورد از بهترین آلت کوین ها برای سرمایه گذاری در سال 2022 قبل از افزایش قیمت آن ها
ریپلریپل
ریپل$۰.۵۲۱۸۰۳۲۹,۷۷۴ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۵۴۶۹۹۸,۸۲۷ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۸۰۳۷۸۲۷,۴۱۰ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۴۸۶۱.۴۲ تومان
The SandboxThe Sandbox
The Sandbox$۰.۴۴۵۵۲۴۲۵,۴۲۱ تومان
دسنترالنددسنترالند
دسنترالند$۰.۴۳۷۵۹۲۴,۹۶۸ تومان
Smooth Love PotionSmooth Love Potion
Smooth Love Potion$۰.۰۰۳۷۱۷۱۵۲۱۲.۱ تومان
:worldfin.news