نقل مکان معامله گران از شیبا اینو به دوج کوین
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۳۵۹۵۲,۱۰۹.۹ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۱۲۴۰.۳۷۲۹۰۹۰۲۲۱۴۲ تومان