نقل مکان معامله گران از شیبا اینو به دوج کوین
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۶۶۱۱۸۹,۵۲۶.۷ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۵۴۱۱.۴۶ تومان