نقل مکان معامله گران از شیبا اینو به دوج کوین
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۱۵۲۲۳,۰۷۵.۱ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۷۲۸۰.۳۶۳۸۸۳۵۵۷۲۶۲ تومان