آیا رمز ارز شیبا اینو بهبود می یابد و به بالاترین حد خود بازمی گردد؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۵۵۵۱.۴۵ تومان