چرا بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و شیبا اینو سقوط کردند؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۴,۳۶۰۳,۸۱۵,۵۰۸,۶۵۵ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۵۰۸.۲۲۰۷,۹۷۹,۰۱۴ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۲۴۷۸۱۷,۳۹۷.۵ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۸۱۱۱.۰۷ تومان
:www.fool.com