چرا بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و شیبا اینو سقوط کردند؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۵,۸۰۰۱,۳۴۷,۸۹۱,۹۶۰ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۸۰۹.۶۹۴,۵۴۲,۶۰۵ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۶۸۲۱۳,۴۹۱ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۸۰۹۰.۴۲۲۶۵۲۹۴۳۹۴۲ تومان
:www.fool.com