چرا بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و شیبا اینو سقوط کردند؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۱۸,۶۰۶۶۰۶,۱۷۲,۴۲۱ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۲۷۲.۵۴۱,۴۵۵,۸۲۶ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۵۹۴۵۳۱,۹۳۶.۹ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۰۸۷۰.۳۵۴۱۳۳۹۵۱۹ تومان
:www.fool.com