چرا بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و شیبا اینو سقوط کردند؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۵۱,۱۰۷۲,۹۳۴,۳۰۰,۱۹۹ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۲,۹۵۹.۹۱۶۹,۹۴۳,۳۳۲ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۸۵۲۵۶۴,۸۹۵ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۹۶۱۰.۵۵۱۷۵۶۶۰۷۰۱۳ تومان
:www.fool.com