چرا بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و شیبا اینو سقوط کردند؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۳,۷۲۰۱,۰۵۹,۳۵۸,۹۳۶ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۶۴۱.۱۷۳,۲۹۴,۹۵۵ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۸۹۹۲۴۴,۰۱۶.۱ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۲۰۵۰.۵۳۸۱۶۵۰۵۸۱۲۶ تومان
:www.fool.com