ما یک رقیب دیگر دوج کوین به نام Kishu Inu (KISHU) داریم.
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۳۲۰.۰۰۰۰۲۴۵۵۴۳۶۴ تومان