سودآورترین و زیان آورترین ارزهای دیجیتال در سال 2021
سولاناسولانا
سولانا$۱۴۸.۲۹۸,۶۹۷,۰۵۵ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۳۵۹۴۴۷,۹۷۳ تومان
اینترنت کامپیوتر (دفینیتی)اینترنت کامپیوتر (دفینیتی)
اینترنت کامپیوتر (دفینیتی)$۹.۳۸۵۵۰,۱۲۷ تومان
مونرومونرو
مونرو$۱۷۷.۵۱۱۰,۴۱۰,۷۷۷ تومان
ای او اسای او اس
ای او اس$۰.۶۵۰۷۶۱۳۸,۱۶۶ تومان
Terra ClassicTerra Classic
Terra Classic$۰.۰۰۰۱۰۵۳۳۶.۱۸ تومان