سودآورترین و زیان آورترین ارزهای دیجیتال در سال 2021
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۹۰۰۶۴۴,۰۱۵.۱ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۲۴.۶۱۱,۰۹۷,۱۱۳ تومان
مونرومونرو
مونرو$۱۸۳.۶۶۸,۱۸۷,۵۵۷ تومان
اینترنت کامپیوتر (دفینیتی)اینترنت کامپیوتر (دفینیتی)
اینترنت کامپیوتر (دفینیتی)$۶.۱۲۲۷۲,۸۲۹ تومان
ای او اسای او اس
ای او اس$۱.۱۴۹,۰۳۸ تومان
Terra ClassicTerra Classic
Terra Classic$۰.۰۰۰۱۷۵۴۴۷.۸۲ تومان