سودآورترین و زیان آورترین ارزهای دیجیتال در سال 2021
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۶۳۷۱۳,۴۷۵.۴ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۲۰.۱۷۱,۰۵۶,۱۸۱ تومان
مونرومونرو
مونرو$۱۴۱.۴۳۷,۴۰۵,۸۳۶ تومان
اینترنت کامپیوتر (دفینیتی)اینترنت کامپیوتر (دفینیتی)
اینترنت کامپیوتر (دفینیتی)$۴.۳۲۲۲۶,۲۱۲ تومان
ای او اسای او اس
ای او اس$۰.۸۴۰۹۲۹۴۴,۰۳۴ تومان
Terra ClassicTerra Classic
Terra Classic$۰.۰۰۰۰۹۱۷۶۴.۸ تومان