10 پروژه برتر NFT اتریوم در سال 2022 که باید درباره آنها بدانید
Miss Ape Yacht ClubMiss Ape Yacht Club
Miss Ape Yacht Club<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱---
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۸۴۴.۱۹۱,۸۳۹,۱۰۳ تومان
The SandboxThe Sandbox
The Sandbox$۰.۴۸۳۳۵۴۲۴,۰۷۲ تومان
دسنترالنددسنترالند
دسنترالند$۰.۴۱۵۸۴۲۲۰,۷۰۹ تومان
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۶.۲۲۳۰۹,۷۶۲ تومان
Gods UnchainedGods Unchained
Gods Unchained$۰.۱۴۳۷۴۳۷,۱۵۸.۶ تومان