آیا شیبا اینو Shiba Inu می تواند در سال 2022 به بالاترین حد خود برسد؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۴۸۶۱.۴۲ تومان
:finbold.com