شیبا و 9 ارز دیجیتال دیگری که از دوج کوین الهام گرفته اند و باید درباره آنها بدانید.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۷۰۲۶۵۳,۵۰۹.۶ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۷۸۷۰.۳۹۳۰۹۱۱۸۵۱۶۷ تومان
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۴۰.۰۰۰۰۱۳۶۸۹۷۱۳ تومان
renDOGErenDOGE
renDOGE$۰.۰۶۹۲۷۲۳,۴۶۰ تومان
DogeswapDogeswap
Dogeswap$۲.۱۳۱۰۶,۳۸۹ تومان
DOGEFIDOGEFI
DOGEFI$۰.۰۳۳۰۴۹۶۴۱,۶۵۰.۸ تومان
مونا کوینمونا کوین
مونا کوین$۰.۵۱۸۹۶۷۲۵,۹۲۱ تومان
UnderDogUnderDog
UnderDog$۰.۰۰۱۸۸۱۳۱۹۳.۹۷ تومان