شیبا و 9 ارز دیجیتال دیگری که از دوج کوین الهام گرفته اند و باید درباره آنها بدانید.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۶۱۶۶۴۱۰,۴۸۴ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۶۱۳۱.۶۹ تومان
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۷۷۰.۰۰۰۰۳۰۹۱۷۳۳۸ تومان
renDOGErenDOGE
renDOGE$۰.۰۱۵۴۸۷۳۹۱,۰۰۴.۳ تومان
DOGEFIDOGEFI
DOGEFI$۰.۰۳۳۰۴۹۶۴۲,۱۴۳.۲ تومان
DogeswapDogeswap
Dogeswap$۲.۲۲۱۴۳,۹۶۲ تومان
مونا کوینمونا کوین
مونا کوین$۰.۳۶۳۰۳۵۲۳,۵۴۲ تومان
UnderDogUnderDog
UnderDog$۰.۰۰۱۶۷۱۲۳۱۰۸.۳۸ تومان