شیبا و 9 ارز دیجیتال دیگری که از دوج کوین الهام گرفته اند و باید درباره آنها بدانید.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۹۱۴۶۲۴,۱۴۱ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۴۱۵۰.۶۴۰۶۴۲۵۴۴۰۹۸ تومان
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۷۳۰.۰۰۰۰۳۰۴۵۰۸۰۴ تومان
renDOGErenDOGE
renDOGE$۰.۰۸۶۲۸۷۳,۹۰۶.۷ تومان
DOGEFIDOGEFI
DOGEFI$۰.۰۶۵۴۵۷۲,۹۶۳.۶ تومان
DogeswapDogeswap
Dogeswap$۲.۳۱۰۴,۱۳۳ تومان
مونا کوینمونا کوین
مونا کوین$۰.۴۳۴۸۴۸۱۹,۶۸۸ تومان
UnderDogUnderDog
UnderDog$۰.۰۰۱۲۲۹۸۷۵۵.۶۸ تومان