شیبا و 9 ارز دیجیتال دیگری که از دوج کوین الهام گرفته اند و باید درباره آنها بدانید.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۳۴۰۸۲,۱۰۵.۶ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۱۲۰.۳۷۱۹۱۸۸۰۲۱۵۶ تومان
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹۵۰.۰۰۰۰۱۳۱۱۴۳۲۲ تومان
renDOGErenDOGE
renDOGE$۰.۰۶۴۷۱۶۲,۱۴۹ تومان
DOGEFIDOGEFI
DOGEFI$۰.۰۶۴۹۰۸۲,۱۵۵.۴ تومان
DogeswapDogeswap
Dogeswap$۲.۹۷۹۸,۶۲۵ تومان
UnderDogUnderDog
UnderDog$۰.۰۰۱۳۶۳۶۹۴۵.۲۸ تومان
مونا کوینمونا کوین
مونا کوین$۰.۴۲۱۲۸۳۱۳,۹۹۰ تومان