شیبا و 9 ارز دیجیتال دیگری که از دوج کوین الهام گرفته اند و باید درباره آنها بدانید.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۰۶۷۲۳,۰۲۷.۲ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۷۲۸۰.۳۶۳۲۲۸۱۴۰۲۰۲ تومان
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۷۰.۰۰۰۰۰۸۸۳۹۱۶۷ تومان
renDOGErenDOGE
renDOGE$۰.۰۱۵۴۸۷۳۹۷۷۲.۷۳ تومان
DogeswapDogeswap
Dogeswap$۲.۲۲۱۱۰,۷۶۵ تومان
DOGEFIDOGEFI
DOGEFI$۰.۰۳۳۰۴۹۶۴۱,۶۴۹ تومان
مونا کوینمونا کوین
مونا کوین$۰.۳۶۳۰۳۵۱۸,۱۱۳ تومان
UnderDogUnderDog
UnderDog$۰.۰۰۱۶۷۱۲۳۸۳.۳۸ تومان