انتظار می رود که شیبا اینو در این ماه 15% افزایش یابد
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۸۲۳۱.۰۵ تومان