رمزارز دیگری که مشابه شیبا اینو SHIBA INU است: اورگرو EverGrow
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۱۲۷۰.۳۶۵۱۱۳۶۶۴۷۱۱ تومان
EverGrowEverGrow
EverGrow$۰.۰۰۰۰۰۰۱۵۴۶۳۴۰.۰۰۵۰۰۹۶۷۰۴۹۱ تومان