رمزارز دیگری که مشابه شیبا اینو SHIBA INU است: اورگرو EverGrow
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۸۲۷۰.۴۲۰۹۵۰۸۲۹۶۸۵ تومان
EverGrowEverGrow
EverGrow$۰.۰۰۰۰۰۰۰۴۱۰۸۳۰.۰۰۲۰۹۱۱۶۳۵۹۶ تومان