رمزارز دیگری که مشابه شیبا اینو SHIBA INU است: اورگرو EverGrow
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۴۹۱۱.۴۲ تومان
EverGrowEverGrow
EverGrow$۰.۰۰۰۰۰۰۰۹۲۴۲۷۰.۰۰۵۲۵۴۰۱۱۸۳۵ تومان