رمزارز دیگری که مشابه شیبا اینو SHIBA INU است: اورگرو EverGrow
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۰۸۲۰.۵۶۷۷۲۵۶۸۶۷۰۱ تومان
EverGrowEverGrow
EverGrow$۰.۰۰۰۰۰۰۰۷۲۸۱۵۰.۰۰۳۸۲۰۶۰۴۹۷۹ تومان