آیا تا پایان سال 2021 یک صفر از شیبا اینو Shiba Inu کم خواهد شد؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۵۵۵۱.۴۶ تومان