ماینرهای ارزهای دیجیتال

همهASICCPUGPUنامنوع i قدرت الگوریتم درآمد روزانه تاریخ عرضه رمز ارزها ۱ Canaan Avalon A1566 ASIC
۱۸۵TH/s
۳,۴۲۰W
---
<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱تومان>
مهر ۱۴۰۳ i ---
۲ Goldshell KA-BOX Pro ASIC
۱.۶۰TH/s
۶۰۰W
---
<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱تومان>
1 ماه پیش ---
۳ IceRiver KS5M ASIC
۱۵.۰TH/s
۳,۴۰۰W
---
<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱تومان>
1 ماه پیش ---
۴ IceRiver KS0 ULTRA ASIC
۴۰۰GH/s
۴۰۰W
---
<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱تومان>
2 ماه پیش ---
۵ Bitmain Antminer S21 XP Hyd (473Th) ASIC
۴۷۳TH/s
۵,۶۷۶W
---
<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱تومان>
آبان ۱۴۰۳ i ---
۶ StrongU STU-U1++ ASIC
۵۲.۰TH/s
۲,۲۰۰W
Blake256R14
$۱,۱۶۴,۰۰۰۶۶,۸۷۴,۲۶۰,۳۰۴ تومان
5 سال پیش ---
۷ MicroBT Whatsminer D1 ASIC
۴۸.۰TH/s
۲,۲۰۰W
Blake256R14
$۱,۰۷۴,۴۶۱۶۱,۷۳۰,۰۴۴,۰۰۸ تومان
5 سال پیش ---
۸ Bitmain Antminer DR5 (35Th) ASIC
۳۵.۰TH/s
۱,۶۱۰W
Blake256R14
$۷۸۳,۴۶۱۴۵,۰۱۱,۴۷۸,۹۳۲ تومان
2 سال پیش ---
۹ Bitmain Antminer DR5 (34Th) ASIC
۳۴.۰TH/s
۱,۸۰۰W
Blake256R14
$۷۶۱,۰۷۶۴۳,۷۲۵,۴۲۴,۸۵۸ تومان
5 سال پیش ---
۱۰ StrongU STU-U1+ ASIC
۱۲.۸TH/s
۱,۸۵۰W
Blake256R14
$۲۸۶,۵۲۴۱۶,۴۶۱,۴۰۹,۴۱۵ تومان
5 سال پیش ---
۱۱ StrongU STU-U1 ASIC
۱۱.۰TH/s
۱,۶۰۰W
Blake256R14
$۲۴۶,۲۳۰۱۴,۱۴۶,۴۵۶,۹۲۸ تومان
5 سال پیش ---
۱۲ Bitmain Antminer DR3 ASIC
۷.۸۰TH/s
۱,۴۱۰W
Blake256R14
$۱۷۴,۶۰۰۱۰,۰۳۱,۱۳۹,۰۴۶ تومان
5 سال پیش ---
۱۳ Bitfily Snow Panther D1 ASIC
۶.۰۰TH/s
۲,۱۰۰W
Blake256R14
$۱۳۴,۳۰۸۷,۷۱۶,۲۵۵,۵۰۱ تومان
5 سال پیش ---
۱۴ iBeLink DSM6T ASIC
۶.۰۰TH/s
۲,۱۰۰W
Blake256R14
$۱۳۴,۳۰۸۷,۷۱۶,۲۵۵,۵۰۱ تومان
6 سال پیش ---
۱۵ Innosilicon D9+ DecredMaster ASIC
۲.۸۰TH/s
۱,۲۳۰W
Blake256R14
$۶۲,۶۷۷۳,۶۰۰,۹۲۳,۸۳۰ تومان
5 سال پیش ---
۱۶ Innosilicon D9 DecredMaster ASIC
۲.۴۰TH/s
۱,۰۰۰W
Blake256R14
$۵۳,۷۲۳۳,۰۸۶,۵۰۲,۲۰۰ تومان
6 سال پیش ---
۱۷ Halong Mining DragonMint B29 ASIC
۲.۱۰TH/s
۹۰۰W
Blake256R14
$۴۷,۰۰۸۲,۷۰۰,۶۸۵,۹۷۸ تومان
6 سال پیش ---
۱۸ Obelisk DCR1 ASIC
۱.۲۰TH/s
۵۰۰W
Blake256R14
$۲۶,۸۶۲۱,۵۴۳,۲۵۱,۱۰۰ تومان
6 سال پیش ---
۱۹ FFMiner Decred D18 ASIC
۳۴۰GH/s
۱۸۰W
Blake256R14
$۷,۶۱۰.۸۴۳۷,۲۵۴,۲۴۹ تومان
6 سال پیش ---
۲۰ Baikal BK-D ASIC
۳۲۰GH/s
۱,۱۰۰W
Blake256R14 + 4
$۷,۱۶۳.۱۴۱۱,۵۳۳,۱۶۷ تومان
6 سال پیش +۱
۲۱ Bitmain Antminer L9 (17.6Gh) ASIC
۱۷.۶GH/s
۳,۲۶۰W
Ethash
$۶,۸۰۷.۱۳۹۱,۰۸۲,۰۵۳ تومان
2 ماه پیش +۸
۲۲ Bitmain Antminer L9 (16.2Gh) ASIC
۱۶.۲GH/s
۳,۲۶۰W
Ethash
$۶,۲۶۵.۶۳۵۹,۹۷۳,۸۰۲ تومان
2 ماه پیش +۸
۲۳ Jasminer X16-P ASIC
۵.۸۰GH/s
۱,۹۰۰W
Ethash
$۲,۲۴۳.۳۱۲۸,۸۷۹,۵۲۳ تومان
11 ماه پیش +۸
۲۴ ForestMiner EPU XC ASIC
۴.۲۵GH/s
۳,۳۱۵W
Ethash
$۱,۶۴۳.۸۹۴,۴۳۷,۶۲۴ تومان
1 سال پیش +۸
۲۵ Bitmain Antminer E9 Pro (3.68Gh) ASIC
۳.۶۸GH/s
۲,۲۰۰W
Ethash
$۱,۴۲۳.۳۸۱,۷۷۱,۷۷۷ تومان
1 سال پیش +۸
۲۶ iPollo V1 ASIC
۳.۶۰GH/s
۲,۳۰۰W
Ethash
$۱,۳۹۲.۴۷۹,۹۹۴,۱۶۳ تومان
2 سال پیش +۸
۲۷ Bitmain Antminer E9 (3Gh) ASIC
۳.۰۰GH/s
۲,۵۵۶W
Ethash
$۱,۱۶۰.۳۶۶,۶۶۱,۷۷۹ تومان
2 سال پیش +۸
۲۸ Jasminer X4 ASIC
۲.۵۰GH/s
۱,۲۰۰W
Ethash
$۹۶۶.۹۲۵۵,۵۵۱,۵۵۲ تومان
2 سال پیش +۸
۲۹ Bitmain Antminer E9 (2.4Gh) ASIC
۲.۴۰GH/s
۱,۹۲۰W
Ethash
$۹۲۸.۲۴۵۳,۳۲۹,۳۹۶ تومان
2 سال پیش +۸
۳۰ Innosilicon A11 Pro ETH (2000Mh) ASIC
۲.۰۰GH/s
۲,۵۰۰W
Ethash
$۷۷۳.۵۳۴۴,۴۴۱,۱۸۶ تومان
2 سال پیش +۸
۳۱ Jasminer X16-Q ASIC
۱.۸۴GH/s
۶۳۰W
Ethash
$۷۱۳.۵۸۴۰,۹۹۶,۹۵۵ تومان
1 سال پیش +۸
۳۲ iPollo V1 Classic ASIC
۱.۵۵GH/s
۱,۲۴۰W
Ethash
$۵۹۹.۴۹۳۴,۴۴۱,۸۹۹ تومان
2 سال پیش +۸
۳۳ Innosilicon A11 Pro ETH (1500Mh) ASIC
۱.۵۰GH/s
۲,۳۵۰W
Ethash
$۵۸۰.۱۵۳۳,۳۳۰,۹۵۹ تومان
2 سال پیش +۸
۳۴ Jasminer X4-Q ASIC
۱.۰۴GH/s
۴۸۰W
Ethash
$۴۰۲.۲۴۲۳,۱۰۹,۴۰۰ تومان
2 سال پیش +۸
۳۵ iPollo V1H ASIC
۹۵۰MH/s
۷۵۰W
Ethash
$۳۶۷.۴۳۲۱,۱۰۹,۵۱۵ تومان
10 ماه پیش +۸
۳۶ Jasminer X4-QZ ASIC
۸۴۰MH/s
۳۴۰W
Ethash
$۳۲۴.۸۹۱۸,۶۶۵,۳۶۴ تومان
1 سال پیش +۸
۳۷ Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh) ASIC
۷۵۰MH/s
۱,۳۵۰W
Ethash
$۲۹۰.۰۸۱۶,۶۶۵,۴۷۹ تومان
3 سال پیش +۸
۳۸ Jasminer X4-1U ASIC
۵۲۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۲۰۱.۱۲۱۱,۵۵۴,۷۱۴ تومان
2 سال پیش +۸
۳۹ Innosilicon A10 Pro ETH (500Mh) ASIC
۵۰۰MH/s
۹۶۰W
Ethash
$۱۹۳.۳۸۱۱,۱۱۰,۳۱۰ تومان
4 سال پیش +۸
۴۰ Jasminer X4-C 1U ASIC
۴۵۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۷۴.۰۵۹,۹۹۹,۲۷۴ تومان
2 سال پیش +۸
۴۱ iPollo V1 Mini SE Plus ASIC
۴۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۵۴.۷۱۸,۸۸۸,۲۳۷ تومان
1 سال پیش +۸
۴۲ iPollo V1 Mini Wifi 330 ASIC
۳۳۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۲۷.۶۳۷,۳۳۲,۷۹۷ تومان
1 سال پیش +۸
۴۳ iPollo V1 Mini ASIC
۳۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۱۶.۰۳۶,۶۶۶,۱۷۸ تومان
2 سال پیش +۸
۴۴ iPollo X1 ASIC
۳۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۱۶.۰۳۶,۶۶۶,۱۷۸ تومان
1 سال پیش +۸
۴۵ iPollo V1 Mini Wifi 280 ASIC
۲۸۰MH/s
۲۲۰W
Ethash
$۱۰۸.۲۹۶,۲۲۱,۷۷۴ تومان
1 سال پیش +۸
۴۶ iPollo V1 Mini Classic Plus ASIC
۲۸۰MH/s
۲۷۰W
Ethash
$۱۰۸.۲۹۶,۲۲۱,۷۷۴ تومان
2 سال پیش +۸
۴۷ iPollo V1 Mini Wifi 260 ASIC
۲۶۰MH/s
۲۲۰W
Ethash
$۱۰۰.۵۶۵,۷۷۷,۳۵۷ تومان
1 سال پیش +۸
۴۸ iPollo V1 Mini SE ASIC
۲۰۰MH/s
۱۳۰W
Ethash
$۷۷.۳۵۴,۴۴۴,۱۱۹ تومان
1 سال پیش +۸
۴۹ Tesla A100 GPU
۱۷۰MH/s
۲۰۰W
Ethash + 2
$۶۵.۷۵۳,۷۷۷,۴۹۹ تومان
3 سال پیش +۹
۵۰ iPollo V1 Mini Classic ASIC
۱۳۰MH/s
۱۰۴W
Ethash
$۵۰.۲۸۲,۸۸۸,۶۷۸ تومان
2 سال پیش +۸
۵۱ RTX 3090 GPU
۱۲۰MH/s
۲۸۵W
Ethash + 8
$۴۶.۴۱۲,۶۶۶,۴۷۷ تومان
3 سال پیش +۱۵
۵۲ RTX 3080 GPU
۹۶.۰MH/s
۲۲۰W
Ethash + 7
$۳۷.۱۳۲,۱۳۳,۱۷۹ تومان
3 سال پیش +۱۵
۵۳ Radeon VII GPU
۲.۳۵GSol/s
۲۹۰W
Ethash + 15
$۳۵.۰۳۲,۰۱۲,۲۹۵ تومان
4 سال پیش +۲۳
۵۴ A40 GPU
۸۳.۰MH/s
۱۹۰W
Ethash
$۳۲.۱۱,۸۴۴,۳۰۹ تومان
3 سال پیش +۸
۵۵ A40 GPU
۸۳.۰MH/s
۱۹۰W
Ethash
$۳۲.۱۱,۸۴۴,۳۰۹ تومان
3 سال پیش +۸
۵۶ TITAN V GPU
۷.۴۰GH/s
۱۶۰W
Ethash + 13
$۳۰.۲۵۱,۷۳۷,۶۵۵ تومان
4 سال پیش +۱۲
۵۷ TITAN RTX GPU
۸۶۰MH/s
۲۵۰W
Ethash + 6
$۲۵.۵۳۱,۴۶۶,۵۵۹ تومان
4 سال پیش +۱۶
۵۸ Jasminer X4 BRICK ASIC
۶۵.۰MH/s
۳۰W
Ethash
$۲۵.۱۴۱,۴۴۴,۳۴۶ تومان
2 سال پیش +۸
۵۹ RX 6800 XT 16GB GPU
۶۴.۴MSol/s
۱۹۰W
Ethash + 4
$۲۴.۹۱۱,۴۳۱,۰۱۳ تومان
3 سال پیش +۱۵
۶۰ RX 6900 XT 16GB GPU
۶۴.۰MSol/s
۲۲۰W
Ethash + 2
$۲۴.۷۵۱,۴۲۲,۱۱۹ تومان
3 سال پیش +۸
۶۱ RX 6800 16GB GPU
۶۳.۴MSol/s
۱۷۵W
Ethash + 5
$۲۴.۵۲۱,۴۰۸,۷۸۶ تومان
3 سال پیش +۱۵
۶۲ RTX 3070 GPU
۶۰.۵MH/s
۱۲۰W
Ethash + 7
$۲۳.۴۲۱,۳۴۵,۶۸۰ تومان
3 سال پیش +۱۵
۶۳ RTX 3060 Ti GPU
۶۰.۵MG/s
۱۱۵W
Ethash + 5
$۲۳.۴۱,۳۴۴,۳۴۶ تومان
3 سال پیش +۱۵
۶۴ RTX 2080 Ti GPU
۱۰.۱GH/s
۱۴۵W
Ethash + 21
$۲۲.۹۱,۳۱۵,۶۸۳ تومان
4 سال پیش +۲۱
۶۵ RTX 3080 Ti GPU
۵۸.۰MH/s
۲۸۰W
Ethash
$۲۲.۴۳۱,۲۸۸,۷۹۵ تومان
3 سال پیش +۸
۶۶ Quadro RTX 8000 GPU
۵۷.۰MH/s
۱۶۰W
Ethash
$۲۲.۰۵۱,۲۶۶,۵۷۵ تومان
3 سال پیش +۸
۶۷ RX 5700 XT 8GB GPU
۴۴۰MH/s
۱۴۰W
Ethash + 7
$۲۱.۱۸۱,۲۱۶,۸۰۰ تومان
4 سال پیش +۱۷
۶۸ RX 5700 8GB GPU
۱۷۰MH/s
۱۶۰W
Ethash + 5
$۲۰.۷۲۱,۱۹۰,۱۳۶ تومان
4 سال پیش +۱۶
۶۹ Bitmain Antminer L7 (9.5Gh) ASIC
۹.۵۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۹.۶۵۱,۱۲۸,۸۰۴ تومان
2 سال پیش +۵
۷۰ Bitmain Antminer L7 (9.3Gh) ASIC
۹.۳۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۹.۲۳۱,۱۰۵,۰۴۰ تومان
2 سال پیش +۵
۷۱ RTX 3060 GPU
۴۹.۰MH/s
۱۱۵W
Ethash + 3
$۱۸.۹۵۱,۰۸۸,۸۰۹ تومان
3 سال پیش +۱۵
۷۲ Bitmain Antminer L7 (9.16Gh) ASIC
۹.۱۶GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۸.۹۴۱,۰۸۸,۴۰۵ تومان
2 سال پیش +۵
۷۳ Bitmain Antminer L7 (9.05Gh) ASIC
۹.۰۵GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۸.۷۲۱,۰۷۵,۳۳۴ تومان
2 سال پیش +۵
۷۴ P102-100 GPU
۴۰۸MSol/s
۱۹۵W
Ethash + 5
$۱۸.۳۹۱,۰۵۶,۸۱۲ تومان
4 سال پیش +۱۵
۷۵ Bitmain Antminer L7 (8.8Gh) ASIC
۸.۸۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۸.۲۱,۰۴۵,۶۲۹ تومان
2 سال پیش +۵
۷۶ RX 6700 XT 12GB GPU
۴۷.۰MH/s
۱۷۰W
Ethash
$۱۸.۱۸۱,۰۴۴,۳۶۹ تومان
3 سال پیش +۸
۷۷ RX Vega 64 GPU
۲.۷۸GH/s
۲۵۰W
Ethash + 15
$۱۸.۱۸۱,۰۴۴,۳۶۹ تومان
4 سال پیش +۲۲
۷۸ Bitmain Antminer K7 (63.5Th) ASIC
۶۳.۵TH/s
۳,۰۸۰W
Eaglesong
$۱۸.۰۲۱,۰۳۵,۰۳۸ تومان
1 سال پیش +۱
۷۹ GTX 1080 Ti GPU
۹۸۰MH/s
۱۷۰W
Ethash + 18
$۱۷.۶۷۱,۰۱۵,۲۶۰ تومان
4 سال پیش +۲۰
۸۰ MicroBT WhatsMiner M63S ASIC
۳۹۰TH/s
۷,۲۱۵W
SHA-256
$۱۷.۵۷۱,۰۰۹,۲۶۹ تومان
8 ماه پیش +۸
۸۱ TITAN XP GPU
۵.۳۲GSol/s
۲۴۰W
Ethash + 11
$۱۷.۵۶۱,۰۰۸,۵۹۳ تومان
4 سال پیش +۱۵
۸۲ CMP 50HX GPU
۴۵.۰MH/s
۲۱۰W
Ethash
$۱۷.۴۹۹۹,۹۲۷ تومان
3 سال پیش +۸
۸۳ RTX 2080 GPU
۸۵۰MH/s
۱۰۸W
Ethash + 16
$۱۶.۶۳۹۵۵,۴۸۶ تومان
4 سال پیش +۱۷
۸۴ RTX 2070 Super GPU
۶۵۳MH/s
۱۱۰W
Ethash + 15
$۱۶.۶۳۹۵۵,۴۸۶ تومان
4 سال پیش +۱۷
۸۵ RTX 2070 GPU
۴.۵۰GH/s
۱۱۰W
Ethash + 17
$۱۶.۵۱۹۴۸,۸۲۰ تومان
4 سال پیش +۱۸
۸۶ RTX 2080 Super GPU
۷۵۱MH/s
۱۴۰W
Ethash + 11
$۱۶.۳۵۹۳۹,۴۸۷ تومان
4 سال پیش +۱۷
۸۷ RTX 2060 Super GPU
۵۱۰MH/s
۱۱۰W
Ethash + 13
$۱۶.۳۴۹۳۸,۸۲۱ تومان
4 سال پیش +۱۷
۸۸ Quadro GP100 GPU
۴۰.۰MH/s
۱۵۰W
Ethash
$۱۵.۴۷۸۸۸,۸۲۴ تومان
3 سال پیش +۸
۸۹ Bitmain Antminer S21 Hyd (335Th) ASIC
۳۳۵TH/s
۵,۳۶۰W
SHA-256
$۱۵.۰۹۸۶۶,۹۳۶ تومان
4 ماه پیش +۸
۹۰ MicroBT WhatsMiner M63 ASIC
۳۳۴TH/s
۶,۶۴۶W
SHA-256
$۱۵.۰۴۸۶۴,۳۴۸ تومان
8 ماه پیش +۸
۹۱ RX Vega 56 GPU
۲.۴۲GH/s
۲۲۰W
Ethash + 14
$۱۴.۹۳۸۵۷,۷۱۵ تومان
4 سال پیش +۲۱
۹۲ Vega Frontier Edition GPU
۲.۹۲GSol/s
۳۰۰W
Ethash + 8
$۱۴.۹۳۸۵۷,۴۹۳ تومان
4 سال پیش +۱۴
۹۳ Quadro RTX 4000 8GB GPU
۳۷.۰MH/s
۸۳W
Ethash
$۱۴.۳۱۸۲۲,۱۶۳ تومان
3 سال پیش +۸
۹۴ RX 5600 XT 6GB GPU
۳۷.۰MH/s
۱۰۰W
Ethash + 4
$۱۴.۳۱۸۲۲,۱۶۳ تومان
4 سال پیش +۱۵
۹۵ P104-100 GPU
۳.۴۸GH/s
۱۲۰W
Ethash + 15
$۱۴.۳۱۸۲۲,۱۶۳ تومان
4 سال پیش +۱۸
۹۶ GTX 1080 GPU
۷۸۰MH/s
۱۵۰W
Ethash + 18
$۱۴.۳۱۸۲۲,۱۶۳ تومان
4 سال پیش +۲۰
۹۷ Tesla P40 GPU
۳۷.۰MH/s
۱۶۰W
Ethash
$۱۴.۳۱۸۲۲,۱۶۳ تومان
3 سال پیش +۸
۹۸ CMP 40HX GPU
۳۶.۰MH/s
۱۱۵W
Ethash
$۱۳.۹۲۷۹۹,۹۴۲ تومان
3 سال پیش +۸
۹۹ MicroBT WhatsMiner M66S ASIC
۲۹۸TH/s
۵,۵۱۳W
SHA-256
$۱۳.۴۲۷۷۱,۱۸۴ تومان
8 ماه پیش +۸
۱۰۰ MicroBT WhatsMiner M66 ASIC
۲۸۰TH/s
۵,۵۷۲W
SHA-256
$۱۲.۶۱۷۲۴,۶۰۳ تومان
8 ماه پیش +۸
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6 7
صفحه آخر