ماینرهای ارزهای دیجیتال

همهASICCPUGPUنامنوع i قدرت الگوریتم درآمد روزانه تاریخ عرضه رمز ارزها ۱ IceRiver KS0 PRO ASIC
۲۰۰GH/s
۱۰۰W
---
<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱تومان>
5 روز پیش ---
۲ MicroBT WhatsMiner M63S ASIC
۳۹۰TH/s
۷,۲۱۵W
---
<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱تومان>
29 روز پیش ---
۳ MicroBT WhatsMiner M66S ASIC
۲۹۸TH/s
۵,۵۱۳W
---
<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱تومان>
29 روز پیش ---
۴ MicroBT WhatsMiner M63 ASIC
۳۳۴TH/s
۶,۶۴۶W
---
<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱تومان>
29 روز پیش ---
۵ MicroBT WhatsMiner M66 ASIC
۲۸۰TH/s
۵,۵۷۲W
---
<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱تومان>
29 روز پیش ---
۶ StrongU STU-U1++ ASIC
۵۲.۰TH/s
۲,۲۰۰W
Blake256R14
$۷۸۱,۵۴۳۳۹,۷۶۴,۰۸۴,۵۶۱ تومان
4 سال پیش ---
۷ MicroBT Whatsminer D1 ASIC
۴۸.۰TH/s
۲,۲۰۰W
Blake256R14
$۷۲۱,۴۲۳۳۶,۷۰۵,۲۴۳,۰۷۴ تومان
5 سال پیش ---
۸ Bitmain Antminer DR5 (35Th) ASIC
۳۵.۰TH/s
۱,۶۱۰W
Blake256R14
$۵۲۶,۰۳۹۲۶,۷۶۴,۳۱۳,۵۱۶ تومان
2 سال پیش ---
۹ Bitmain Antminer DR5 (34Th) ASIC
۳۴.۰TH/s
۱,۸۰۰W
Blake256R14
$۵۱۱,۰۰۸۲۵,۹۹۹,۵۴۲,۰۹۰ تومان
4 سال پیش ---
۱۰ StrongU STU-U1+ ASIC
۱۲.۸TH/s
۱,۸۵۰W
Blake256R14
$۱۹۲,۳۸۰۹,۷۸۸,۰۷۲,۹۶۰ تومان
5 سال پیش ---
۱۱ StrongU STU-U1 ASIC
۱۱.۰TH/s
۱,۶۰۰W
Blake256R14
$۱۶۵,۳۲۶۸,۴۱۱,۶۳۰,۹۲۴ تومان
5 سال پیش ---
۱۲ Bitmain Antminer DR3 ASIC
۷.۸۰TH/s
۱,۴۱۰W
Blake256R14
$۱۱۷,۲۳۱۵,۹۶۴,۶۰۶,۵۷۹ تومان
5 سال پیش ---
۱۳ iBeLink DSM7T ASIC
۷.۰۰TH/s
۲,۱۰۰W
Blake256R14 + 2
$۱۰۵,۲۰۸۵,۳۵۲,۸۵۰,۴۹۲ تومان
5 سال پیش +۱
۱۴ Bitfily Snow Panther D1 ASIC
۶.۰۰TH/s
۲,۱۰۰W
Blake256R14
$۹۰,۱۷۸۴,۵۸۸,۱۶۴,۵۴۲ تومان
5 سال پیش ---
۱۵ iBeLink DSM6T ASIC
۶.۰۰TH/s
۲,۱۰۰W
Blake256R14
$۹۰,۱۷۸۴,۵۸۸,۱۶۴,۵۴۲ تومان
5 سال پیش ---
۱۶ FFMiner DS19 ASIC
۳.۱۰TH/s
۹۸۰W
Blake256R14 + 2
$۴۶,۵۹۲۲,۳۷۰,۵۴۷,۲۰۳ تومان
5 سال پیش +۱
۱۷ Innosilicon D9+ DecredMaster ASIC
۲.۸۰TH/s
۱,۲۳۰W
Blake256R14
$۴۲,۰۸۳۲,۱۴۱,۱۴۰,۱۹۷ تومان
5 سال پیش ---
۱۸ Innosilicon D9 DecredMaster ASIC
۲.۴۰TH/s
۱,۰۰۰W
Blake256R14
$۳۶,۰۷۱۱,۸۳۵,۲۶۸,۲۵۹ تومان
5 سال پیش ---
۱۹ Halong Mining DragonMint B29 ASIC
۲.۱۰TH/s
۹۰۰W
Blake256R14
$۳۱,۵۶۲۱,۶۰۵,۸۶۱,۲۵۳ تومان
5 سال پیش ---
۲۰ Obelisk DCR1 ASIC
۱.۲۰TH/s
۵۰۰W
Blake256R14
$۱۸,۰۳۶۹۱۷,۶۳۱,۶۸۷ تومان
5 سال پیش ---
۲۱ FFMiner Decred D18 ASIC
۳۴۰GH/s
۱۸۰W
Blake256R14
$۵,۱۱۰.۱۲۵۹,۹۹۵,۴۲۱ تومان
5 سال پیش ---
۲۲ Baikal BK-D ASIC
۳۲۰GH/s
۱,۱۰۰W
Blake256R14 + 4
$۴,۸۰۹.۵۲۴۴,۷۰۲,۴۳۵ تومان
5 سال پیش +۱
۲۳ Baikal BK-B ASIC
۱۶۰GH/s
۴۱۰W
Blake256R14 + 5
$۲,۴۰۴.۸۱۲۲,۳۵۱,۲۱۷ تومان
5 سال پیش +۲
۲۴ Jasminer X16-P ASIC
۵.۸۰GH/s
۱,۹۰۰W
Ethash
$۱,۴۶۳.۷۷۴,۴۷۳,۴۴۹ تومان
4 ماه پیش +۱۰
۲۵ ForestMiner EPU XC ASIC
۴.۲۵GH/s
۳,۳۱۵W
Ethash
$۱,۰۷۲.۶۵۴,۵۷۱,۰۷۵ تومان
10 ماه پیش +۱۰
۲۶ Bitmain Antminer E9 Pro (3.68Gh) ASIC
۳.۶۸GH/s
۲,۲۰۰W
Ethash
$۹۲۸.۷۲۴۷,۲۵۲,۰۸۰ تومان
10 ماه پیش +۱۰
۲۷ iPollo V1 ASIC
۳.۶۰GH/s
۲,۳۰۰W
Ethash
$۹۰۸.۵۳۴۶,۲۲۴,۸۹۵ تومان
1 سال پیش +۱۰
۲۸ Bitmain Antminer E9 (3Gh) ASIC
۳.۰۰GH/s
۲,۵۵۶W
Ethash
$۷۵۷.۱۱۳۸,۵۲۰,۷۶۶ تومان
2 سال پیش +۱۰
۲۹ Jasminer X4 ASIC
۲.۵۰GH/s
۱,۲۰۰W
Ethash
$۶۳۰.۹۲۳۲,۱۰۰,۶۱۸ تومان
2 سال پیش +۱۰
۳۰ Bitmain Antminer E9 (2.4Gh) ASIC
۲.۴۰GH/s
۱,۹۲۰W
Ethash
$۶۰۵.۶۹۳۰,۸۱۶,۶۳۷ تومان
1 سال پیش +۱۰
۳۱ Innosilicon A11 Pro ETH (2000Mh) ASIC
۲.۰۰GH/s
۲,۵۰۰W
Ethash
$۵۰۴.۷۴۲۵,۶۸۰,۴۷۰ تومان
2 سال پیش +۱۰
۳۲ Jasminer X16-Q ASIC
۱.۸۴GH/s
۶۳۰W
Ethash
$۴۶۵.۶۲۲۳,۶۹۰,۲۰۸ تومان
7 ماه پیش +۱۰
۳۳ iPollo V1 Classic ASIC
۱.۵۵GH/s
۱,۲۴۰W
Ethash
$۳۹۱.۱۷۱۹,۹۰۲,۳۷۴ تومان
1 سال پیش +۱۰
۳۴ Innosilicon A11 Pro ETH (1500Mh) ASIC
۱.۵۰GH/s
۲,۳۵۰W
Ethash
$۳۷۸.۵۵۱۹,۲۶۰,۳۲۲ تومان
2 سال پیش +۱۰
۳۵ Jasminer X4-Q ASIC
۱.۰۴GH/s
۴۸۰W
Ethash
$۲۶۲.۴۶۱۳,۳۵۳,۸۸۸ تومان
1 سال پیش +۱۰
۳۶ iPollo V1H ASIC
۹۵۰MH/s
۷۵۰W
Ethash
$۲۳۹.۷۵۱۲,۱۹۸,۲۳۲ تومان
2 ماه پیش +۱۰
۳۷ Jasminer X4-QZ ASIC
۸۴۰MH/s
۳۴۰W
Ethash
$۲۱۱.۹۹۱۰,۷۸۵,۸۰۵ تومان
8 ماه پیش +۱۰
۳۸ Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh) ASIC
۷۵۰MH/s
۱,۳۵۰W
Ethash
$۱۸۹.۲۸۹,۶۳۰,۱۸۵ تومان
2 سال پیش +۱۰
۳۹ Jasminer X4-1U ASIC
۵۲۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۳۱.۲۳۶,۶۷۶,۹۳۲ تومان
2 سال پیش +۱۰
۴۰ Innosilicon A10 Pro ETH (500Mh) ASIC
۵۰۰MH/s
۹۶۰W
Ethash
$۱۲۶.۱۸۶,۴۲۰,۱۲۴ تومان
3 سال پیش +۱۰
۴۱ Jasminer X4-C 1U ASIC
۴۵۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۱۳.۵۷۵,۷۷۸,۱۰۹ تومان
2 سال پیش +۱۰
۴۲ iPollo V1 Mini SE Plus ASIC
۴۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۰۰.۹۵۵,۱۳۶,۱۰۶ تومان
1 سال پیش +۱۰
۴۳ iPollo V1 Mini Wifi 330 ASIC
۳۳۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۸۳.۲۸۴,۲۳۷,۲۸۳ تومان
8 ماه پیش +۱۰
۴۴ iPollo V1 Mini ASIC
۳۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۷۵.۷۱۳,۸۵۲,۰۷۷ تومان
1 سال پیش +۱۰
۴۵ iPollo X1 ASIC
۳۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۷۵.۷۱۳,۸۵۲,۰۷۷ تومان
5 ماه پیش +۱۰
۴۶ iPollo V1 Mini Wifi 280 ASIC
۲۸۰MH/s
۲۲۰W
Ethash
$۷۰.۶۶۳,۵۹۵,۲۶۸ تومان
8 ماه پیش +۱۰
۴۷ iPollo V1 Mini Classic Plus ASIC
۲۸۰MH/s
۲۷۰W
Ethash
$۷۰.۶۶۳,۵۹۵,۲۶۸ تومان
1 سال پیش +۱۰
۴۸ iPollo V1 Mini Wifi 260 ASIC
۲۶۰MH/s
۲۲۰W
Ethash
$۶۵.۶۲۳,۳۳۸,۴۶۰ تومان
8 ماه پیش +۱۰
۴۹ iPollo V1 Mini SE ASIC
۲۰۰MH/s
۱۳۰W
Ethash
$۵۰.۴۷۲,۵۶۸,۰۴۷ تومان
1 سال پیش +۱۰
۵۰ Tesla A100 GPU
۱۷۰MH/s
۲۰۰W
Ethash + 2
$۴۲.۹۲,۱۸۲,۸۴۱ تومان
2 سال پیش +۱۱
۵۱ iPollo V1 Mini Classic ASIC
۱۳۰MH/s
۱۰۴W
Ethash
$۳۲.۸۱۱,۶۶۹,۲۳۶ تومان
1 سال پیش +۱۰
۵۲ RTX 3090 GPU
۱۲۰MH/s
۲۸۵W
Ethash + 8
$۳۰.۲۸۱,۵۴۰,۸۲۶ تومان
3 سال پیش +۱۵
۵۳ RTX 3080 GPU
۹۶.۰MH/s
۲۲۰W
Ethash + 7
$۲۴.۲۳۱,۲۳۲,۶۵۸ تومان
3 سال پیش +۱۵
۵۴ Bitmain Antminer S21 Hyd (335Th) ASIC
۳۳۵TH/s
۵,۳۶۰W
SHA-256
$۲۳.۷۴۱,۲۰۷,۸۵۰ تومان
اسفند ۱۴۰۲ i +۹
۵۵ Radeon VII GPU
۲.۳۵GSol/s
۲۹۰W
Ethash + 15
$۲۲.۸۵۱,۱۶۲,۸۱۳ تومان
4 سال پیش +۲۵
۵۶ A40 GPU
۸۳.۰MH/s
۱۹۰W
Ethash
$۲۰.۹۵۱,۰۶۵,۷۴۱ تومان
2 سال پیش +۱۰
۵۷ A40 GPU
۸۳.۰MH/s
۱۹۰W
Ethash
$۲۰.۹۵۱,۰۶۵,۷۴۱ تومان
2 سال پیش +۱۰
۵۸ TITAN V GPU
۷.۴۰GH/s
۱۶۰W
Ethash + 13
$۱۹.۷۴۱,۰۰۴,۱۰۷ تومان
4 سال پیش +۱۵
۵۹ MicroBT Whatsminer M53S ASIC
۲۶۰TH/s
۶,۷۶۰W
SHA-256
$۱۸.۴۲۹۳۷,۴۳۷ تومان
7 ماه پیش +۹
۶۰ Bitmain Antminer S19 XP Hyd (255Th) ASIC
۲۵۵TH/s
۵,۳۰۴W
SHA-256
$۱۸.۰۷۹۱۹,۴۰۸ تومان
1 سال پیش +۹
۶۱ MicroBT Whatsminer M33S++ ASIC
۲۴۲TH/s
۷,۲۶۰W
SHA-256
$۱۷.۱۵۸۷۲,۵۳۷ تومان
12 ماه پیش +۹
۶۲ TITAN RTX GPU
۸۶۰MH/s
۲۵۰W
Ethash + 6
$۱۶.۶۶۸۴۷,۴۵۷ تومان
3 سال پیش +۱۵
۶۳ Jasminer X4 BRICK ASIC
۶۵.۰MH/s
۳۰W
Ethash
$۱۶.۴۸۳۴,۶۱۷ تومان
1 سال پیش +۱۰
۶۴ MicroBT Whatsminer M53 ASIC
۲۳۰TH/s
۶,۶۷۰W
SHA-256
$۱۶.۳۸۲۹,۲۷۱ تومان
7 ماه پیش +۹
۶۵ RX 6800 XT 16GB GPU
۶۴.۴MSol/s
۱۹۰W
Ethash + 4
$۱۶.۲۵۸۲۶,۹۱۲ تومان
3 سال پیش +۱۴
۶۶ RX 6900 XT 16GB GPU
۶۴.۰MSol/s
۲۲۰W
Ethash + 2
$۱۶.۱۵۸۲۱,۷۷۶ تومان
3 سال پیش +۱۰
۶۷ RX 6800 16GB GPU
۶۳.۴MSol/s
۱۷۵W
Ethash + 5
$۱۶۸۱۴,۰۷۲ تومان
3 سال پیش +۱۴
۶۸ Bitmain Antminer L7 (9.5Gh) ASIC
۹.۵۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۵.۶۵۷۹۶,۴۹۸ تومان
2 سال پیش +۶
۶۹ Bitmain Antminer L7 (9.3Gh) ASIC
۹.۳۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۵.۳۳۷۷۹,۷۳۰ تومان
1 سال پیش +۶
۷۰ RTX 3070 GPU
۶۰.۵MH/s
۱۲۰W
Ethash + 7
$۱۵.۲۸۷۷۷,۶۰۵ تومان
3 سال پیش +۱۵
۷۱ RTX 3060 Ti GPU
۶۰.۵MG/s
۱۱۵W
Ethash + 5
$۱۵.۲۷۷۷۶,۸۳۵ تومان
3 سال پیش +۱۴
۷۲ Bitmain Antminer L7 (9.16Gh) ASIC
۹.۱۶GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۵.۰۹۷۶۷,۹۹۱ تومان
2 سال پیش +۶
۷۳ MicroBT WhatsMiner M56S ASIC
۲۱۲TH/s
۵,۵۵۰W
SHA-256
$۱۵.۰۲۷۶۴,۳۷۱ تومان
10 ماه پیش +۹
۷۴ RTX 2080 Ti GPU
۱۰.۱GH/s
۱۴۵W
Ethash + 21
$۱۴.۹۴۷۶۰,۲۷۲ تومان
4 سال پیش +۲۳
۷۵ Bitmain Antminer D9 (1770Gh) ASIC
۱.۷۷TH/s
۲,۸۳۹W
X11
$۱۴.۹۳۷۵۹,۷۳۲ تومان
9 ماه پیش +۱
۷۶ Bitmain Antminer L7 (9.05Gh) ASIC
۹.۰۵GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۴.۹۱۷۵۸,۷۶۹ تومان
1 سال پیش +۶
۷۷ RTX 3080 Ti GPU
۵۸.۰MH/s
۲۸۰W
Ethash
$۱۴.۶۴۷۴۴,۷۳۴ تومان
2 سال پیش +۱۰
۷۸ Bitmain Antminer L7 (8.8Gh) ASIC
۸.۸۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۴.۵۷۳۷,۸۰۸ تومان
1 سال پیش +۶
۷۹ Quadro RTX 8000 GPU
۵۷.۰MH/s
۱۶۰W
Ethash
$۱۴.۳۹۷۳۱,۸۹۵ تومان
2 سال پیش +۱۰
۸۰ Bitmain Antminer S21 (200Th) ASIC
۲۰۰TH/s
۳,۵۵۰W
SHA-256
$۱۴.۱۷۷۲۱,۱۰۵ تومان
اسفند ۱۴۰۲ i +۹
۸۱ Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd (198Th) ASIC
۱۹۸TH/s
۵,۴۴۵W
SHA-256
$۱۴.۰۳۷۱۳,۸۹۳ تومان
1 سال پیش +۹
۸۲ RX 5700 XT 8GB GPU
۴۴۰MH/s
۱۴۰W
Ethash + 7
$۱۳.۸۲۷۰۳,۱۳۲ تومان
4 سال پیش +۱۷
۸۳ MicroBT WhatsMiner M56 ASIC
۱۹۴TH/s
۵,۵۵۰W
SHA-256
$۱۳.۷۵۶۹۹,۴۷۲ تومان
10 ماه پیش +۹
۸۴ RX 5700 8GB GPU
۱۷۰MH/s
۱۶۰W
Ethash + 5
$۱۳.۵۲۶۸۷,۷۲۴ تومان
4 سال پیش +۱۶
۸۵ Bitmain Antminer T21 (190Th) ASIC
۱۹۰TH/s
۳,۶۱۰W
SHA-256
$۱۳.۴۶۶۸۵,۰۵۰ تومان
بهمن ۱۴۰۲ i +۹
۸۶ MicroBT WhatsMiner M60S ASIC
۱۸۶TH/s
۳,۴۴۱W
SHA-256
$۱۳.۱۸۶۷۰,۶۲۷ تومان
بهمن ۱۴۰۲ i +۹
۸۷ Bitmain Antminer S19 Pro Hyd (177Th) ASIC
۱۷۷TH/s
۵,۲۲۱W
SHA-256
$۱۲.۵۴۶۳۸,۱۷۸ تومان
11 ماه پیش +۹
۸۸ RTX 3060 GPU
۴۹.۰MH/s
۱۱۵W
Ethash + 3
$۱۲.۳۷۶۲۹,۱۷۳ تومان
2 سال پیش +۱۴
۸۹ MicroBT WhatsMiner M60 ASIC
۱۷۲TH/s
۳,۴۲۲W
SHA-256
$۱۲.۱۹۶۲۰,۱۵۰ تومان
بهمن ۱۴۰۲ i +۹
۹۰ Bitmain Antminer KA3 (166Th) ASIC
۱۶۶TH/s
۳,۱۵۴W
Blake2S
$۱۲.۰۱۶۱۱,۱۰۵ تومان
1 سال پیش +۱
۹۱ P102-100 GPU
۴۰۸MSol/s
۱۹۵W
Ethash + 5
$۱۲۶۱۰,۶۸۳ تومان
4 سال پیش +۱۵
۹۲ RX 6700 XT 12GB GPU
۴۷.۰MH/s
۱۷۰W
Ethash
$۱۱.۸۶۶۰۳,۴۹۲ تومان
2 سال پیش +۱۰
۹۳ RX Vega 64 GPU
۲.۷۸GH/s
۲۵۰W
Ethash + 15
$۱۱.۸۶۶۰۳,۴۹۲ تومان
4 سال پیش +۲۳
۹۴ MicroBT Whatsminer M36S+ ASIC
۱۶۴TH/s
۵,۵۷۶W
SHA-256
$۱۱.۶۲۵۹۱,۳۰۶ تومان
7 ماه پیش +۹
۹۵ GTX 1080 Ti GPU
۹۸۰MH/s
۱۷۰W
Ethash + 18
$۱۱.۵۳۵۸۶,۶۷۱ تومان
4 سال پیش +۲۲
۹۶ TITAN XP GPU
۵.۳۲GSol/s
۲۴۰W
Ethash + 11
$۱۱.۴۶۵۸۲,۸۱۹ تومان
4 سال پیش +۱۶
۹۷ CMP 50HX GPU
۴۵.۰MH/s
۲۱۰W
Ethash
$۱۱.۳۶۵۷۷,۸۱۱ تومان
2 سال پیش +۱۰
۹۸ Bitmain Antminer T19 Hydro (158Th) ASIC
۱۵۸TH/s
۵,۴۵۱W
SHA-256
$۱۱.۲۵۶۹,۶۷۲ تومان
1 سال پیش +۹
۹۹ Bitmain Antminer S19 Hydro (158Th) ASIC
۱۵۸TH/s
۵,۴۵۱W
SHA-256
$۱۱.۲۵۶۹,۶۷۲ تومان
1 سال پیش +۹
۱۰۰ RTX 2080 GPU
۸۵۰MH/s
۱۰۸W
Ethash + 16
$۱۰.۸۵۵۵۲,۱۳۱ تومان
4 سال پیش +۱۸
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6
صفحه آخر